ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఆనయత్ పరావతః సునీతీ తుర్వశం యదుమ్ |
  ఇన్ద్రః స నో యువా సఖా || 6-045-01

  అవిప్రే చిద్ వయో దధద్ అనాశునా చిద్ అర్వతా |
  ఇన్ద్రో జేతా హితం ధనమ్ || 6-045-02

  మహీర్ అస్య ప్రణీతయః పూర్వీర్ ఉత ప్రశస్తయః |
  నాస్య క్షీయన్త ఊతయః || 6-045-03

  సఖాయో బ్రహ్మవాహసే ऽర్చత ప్ర చ గాయత |
  స హి నః ప్రమతిర్ మహీ || 6-045-04

  త్వమ్ ఏకస్య వృత్రహన్న్ అవితా ద్వయోర్ అసి |
  ఉతేదృశే యథా వయమ్ || 6-045-05

  నయసీద్ వ్ అతి ద్విషః కృణోష్య్ ఉక్థశంసినః |
  నృభిః సువీర ఉచ్యసే || 6-045-06

  బ్రహ్మాణమ్ బ్రహ్మవాహసం గీర్భిః సఖాయమ్ ఋగ్మియమ్ |
  గాం న దోహసే హువే|| 6-045-07

  యస్య విశ్వాని హస్తయోర్ ఊచుర్ వసూని ని ద్వితా |
  వీరస్య పృతనాషహః || 6-045-08

  వి దృళ్హాని చిద్ అద్రివో జనానాం శచీపతే |
  వృహ మాయా అనానత || 6-045-09

  తమ్ ఉ త్వా సత్య సోమపా ఇన్ద్ర వాజానామ్ పతే |
  అహూమహి శ్రవస్యవః || 6-045-10

  తమ్ ఉ త్వా యః పురాసిథ యో వా నూనం హితే ధనే |
  హవ్యః స శ్రుధీ హవమ్ || 6-045-11

  ధీభిర్ అర్వద్భిర్ అర్వతో వాజాఇన్ద్ర శ్రవాయ్యాన్ |
  త్వయా జేష్మ హితం ధనమ్ || 6-045-12

  అభూర్ ఉ వీర గిర్వణో మహాఇన్ద్ర ధనే హితే |
  భరే వితన్తసాయ్యః || 6-045-13

  యా త ఊతిర్ అమిత్రహన్ మక్షూజవస్తమాసతి |
  తయా నో హినుహీ రథమ్ || 6-045-14

  స రథేన రథీతమో ऽస్మాకేనాభియుగ్వనా |
  జేషి జిష్ణో హితం ధనమ్ || 6-045-15

  య ఏక ఇత్ తమ్ ఉ ష్టుహి కృష్టీనాం విచర్షణిః |
  పతిర్ జజ్ఞే వృషక్రతుః || 6-045-16

  యో గృణతామ్ ఇద్ ఆసిథాపిర్ ఊతీ శివః సఖా |
  స త్వం న ఇన్ద్ర మృళయ || 6-045-17

  ధిష్వ వజ్రం గభస్త్యో రక్షోహత్యాయ వజ్రివః |
  సాసహీష్ఠా అభి స్పృధః || 6-045-18

  ప్రత్నం రయీణాం యుజం సఖాయం కీరిచోదనమ్ |
  బ్రహ్మవాహస్తమం హువే || 6-045-19

  స హి విశ్వాని పార్థివాఏకో వసూని పత్యతే |
  గిర్వణస్తమో అధ్రిగుః || 6-045-20

  స నో నియుద్భిర్ ఆ పృణ కామం వాజేభిర్ అశ్విభిః |
  గోమద్భిర్ గోపతే ధృషత్ || 6-045-21

  తద్ వో గాయ సుతే సచా పురుహూతాయ సత్వనే |
  శం యద్ గవే న శాకినే || 6-045-22

  న ఘా వసుర్ ని యమతే దానం వాజస్య గోమతః |
  యత్ సీమ్ ఉప శ్రవద్ గిరః || 6-045-23

  కువిత్సస్య ప్ర హి వ్రజం గోమన్తం దస్యుహా గమత్ |
  శచీభిర్ అప నో వరత్ || 6-045-24

  ఇమా ఉ త్వా శతక్రతో ऽభి ప్ర ణోనువుర్ గిరః |
  ఇన్ద్ర వత్సం న మాతరః || 6-045-25

  దూణాశం సఖ్యం తవ గౌర్ అసి వీర గవ్యతే |
  అశ్వో అశ్వాయతే భవ || 6-045-26

  స మన్దస్వా హ్య్ అన్ధసో రాధసే తన్వా మహే |
  న స్తోతారం నిదే కరః || 6-045-27

  ఇమా ఉ త్వా సుతే-సుతే నక్షన్తే గిర్వణో గిరః |
  వత్సం గావో న ధేనవః || 6-045-28

  పురూతమమ్ పురూణాం స్తోతౄణాం వివాచి |
  వాజేభిర్ వాజయతామ్ || 6-045-29

  అస్మాకమ్ ఇన్ద్ర భూతు తే స్తోమో వాహిష్ఠో అన్తమః |
  అస్మాన్ రాయే మహే హిను || 6-045-30

  అధి బృబుః పణీనాం వర్షిష్ఠే మూర్ధన్న్ అస్థాత్ |
  ఉరుః కక్షో న గాఙ్గ్యః || 6-045-31

  యస్య వాయోర్ ఇవ ద్రవద్ భద్రా రాతిః సహస్రిణీ |
  సద్యో దానాయ మంహతే || 6-045-32

  తత్ సు నో విశ్వే అర్య ఆ సదా గృణన్తి కారవః |
  బృబుం సహస్రదాతమం సూరిం సహస్రసాతమమ్ || 6-045-33