ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వామ్ ఇద్ ధి హవామహే సాతా వాజస్య కారవః |
  త్వాం వృత్రేష్వ్ ఇన్ద్ర సత్పతిం నరస్ త్వాం కాష్ఠాస్వ్ అర్వతః || 6-046-01

  స త్వం నశ్ చిత్ర వజ్రహస్త ధృష్ణుయా మహ స్తవానో అద్రివః |
  గామ్ అశ్వం రథ్యమ్ ఇన్ద్ర సం కిర సత్రా వాజం న జిగ్యుషే || 6-046-02

  యః సత్రాహా విచర్షణిర్ ఇన్ద్రం తం హూమహే వయమ్ |
  సహస్రముష్క తువినృమ్ణ సత్పతే భవా సమత్సు నో వృధే || 6-046-03

  బాధసే జనాన్ వృషభేవ మన్యునా ఘృషౌ మీళ్హ ఋచీషమ |
  అస్మాకమ్ బోధ్య్ అవితా మహాధనే తనూష్వ్ అప్సు సూర్యే || 6-046-04

  ఇన్ద్ర జ్యేష్ఠం న ఆ భరఓజిష్ఠమ్ పపురి శ్రవః |
  యేనేమే చిత్ర వజ్రహస్త రోదసీ ఓభే సుశిప్ర ప్రాః || 6-046-05

  త్వామ్ ఉగ్రమ్ అవసే చర్షణీసహం రాజన్ దేవేషు హూమహే |
  విశ్వా సు నో విథురా పిబ్దనా వసో ऽమిత్రాన్ సుషహాన్ కృధి || 6-046-06

  యద్ ఇన్ద్ర నాహుషీష్వ్ ఆఓజో నృమ్ణం చ కృష్టిషు |
  యద్ వా పఞ్చ క్షితీనాం ద్యుమ్నమ్ ఆ భర సత్రా విశ్వాని పౌంస్యా || 6-046-07

  యద్ వా తృక్షౌ మఘవన్ ద్రుహ్యావ్ ఆ జనే యత్ పూరౌ కచ్ చ వృష్ణ్యమ్ |
  అస్మభ్యం తద్ రిరీహి సం నృషాహ్యే ऽమిత్రాన్ పృత్సు తుర్వణే || 6-046-08

  ఇన్ద్ర త్రిధాతు శరణం త్రివరూథం స్వస్తిమత్ |
  ఛర్దిర్ యచ్ఛ మఘవద్భ్యశ్ చ మహ్యం చ యావయా దిద్యుమ్ ఏభ్యః || 6-046-09

  యే గవ్యతా మనసా శత్రుమ్ ఆదభుర్ అభిప్రఘ్నన్తి ధృష్ణుయా |
  అధ స్మా నో మఘవన్న్ ఇన్ద్ర గిర్వణస్ తనూపా అన్తమో భవ || 6-046-10

  అధ స్మా నో వృధే భవేన్ద్ర నాయమ్ అవా యుధి |
  యద్ అన్తరిక్షే పతయన్తి పర్ణినో దిద్యవస్ తిగ్మమూర్ధానః || 6-046-11

  యత్ర శూరాసస్ తన్వో వితన్వతే ప్రియా శర్మ పితౄణామ్ |
  అధ స్మా యచ్ఛ తన్వే తనే చ ఛర్దిర్ అచిత్తం యావయ ద్వేషః || 6-046-12

  యద్ ఇన్ద్ర సర్గే అర్వతశ్ చోదయాసే మహాధనే |
  అసమనే అధ్వని వృజినే పథి శ్యేనాఇవ శ్రవస్యతః || 6-046-13

  సిన్ధూఇవ ప్రవణ ఆశుయా యతో యది క్లోశమ్ అను ష్వణి |
  ఆ యే వయో న వర్వృతత్య్ ఆమిషి గృభీతా బాహ్వోర్ గవి || 6-046-14