ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో రయివో రయింతమో యో ద్యుమ్నైర్ ద్యుమ్నవత్తమః |
  సోమః సుతః స ఇన్ద్ర తే ऽస్తి స్వధాపతే మదః || 6-044-01

  యః శగ్మస్ తువిశగ్మ తే రాయో దామా మతీనామ్ |
  సోమః సుతః స ఇన్ద్ర తే ऽస్తి స్వధాపతే మదః || 6-044-02

  యేన వృద్ధో న శవసా తురో న స్వాభిర్ ఊతిభిః |
  సోమః సుతః స ఇన్ద్ర తే ऽస్తి స్వధాపతే మదః || 6-044-03

  త్యమ్ ఉ వో అప్రహణం గృణీషే శవసస్ పతిమ్ |
  ఇన్ద్రం విశ్వాసాహం నరమ్ మంహిష్ఠం విశ్వచర్షణిమ్ || 6-044-04

  యం వర్ధయన్తీద్ గిరః పతిం తురస్య రాధసః |
  తమ్ ఇన్ న్వ్ అస్య రోదసీ దేవీ శుష్మం సపర్యతః || 6-044-05

  తద్ వ ఉక్థస్య బర్హణేన్ద్రాయోపస్తృణీషణి |
  విపో న యస్యోతయో వి యద్ రోహన్తి సక్షితః || 6-044-06

  అవిదద్ దక్షమ్ మిత్రో నవీయాన్ పపానో దేవేభ్యో వస్యో అచైత్ |
  ససవాన్ స్తౌలాభిర్ ధౌతరీభిర్ ఉరుష్యా పాయుర్ అభవత్ సఖిభ్యః || 6-044-07

  ఋతస్య పథి వేధా అపాయి శ్రియే మనాంసి దేవాసో అక్రన్ |
  దధానో నామ మహో వచోభిర్ వపుర్ దృశయే వేన్యో వ్య్ ఆవః || 6-044-08

  ద్యుమత్తమం దక్షం ధేహ్య్ అస్మే సేధా జనానామ్ పూర్వీర్ అరాతీః |
  వర్షీయో వయః కృణుహి శచీభిర్ ధనస్య సాతావ్ అస్మాఅవిడ్ఢి || 6-044-09

  ఇన్ద్ర తుభ్యమ్ ఇన్ మఘవన్న్ అభూమ వయం దాత్రే హరివో మా వి వేనః |
  నకిర్ ఆపిర్ దదృశే మర్త్యత్రా కిమ్ అఙ్గ రధ్రచోదనం త్వాహుః || 6-044-10

  మా జస్వనే వృషభ నో రరీథా మా తే రేవతః సఖ్యే రిషామ |
  పూర్వీష్ ట ఇన్ద్ర నిష్షిధో జనేషు జహ్య్ అసుష్వీన్ ప్ర వృహాపృణతః || 6-044-11

  ఉద్ అభ్రాణీవ స్తనయన్న్ ఇయర్తీన్ద్రో రాధాంస్య్ అశ్వ్యాని గవ్యా |
  త్వమ్ అసి ప్రదివః కారుధాయా మా త్వాదామాన ఆ దభన్ మఘోనః || 6-044-12

  అధ్వర్యో వీర ప్ర మహే సుతానామ్ ఇన్ద్రాయ భర స హ్య్ అస్య రాజా |
  యః పూర్వ్యాభిర్ ఉత నూతనాభిర్ గీర్భిర్ వావృధే గృణతామ్ ఋషీణామ్ || 6-044-13

  అస్య మదే పురు వర్పాంసి విద్వాన్ ఇన్ద్రో వృత్రాణ్య్ అప్రతీ జఘాన |
  తమ్ ఉ ప్ర హోషి మధుమన్తమ్ అస్మై సోమం వీరాయ శిప్రిణే పిబధ్యై || 6-044-14

  పాతా సుతమ్ ఇన్ద్రో అస్తు సోమం హన్తా వృత్రం వజ్రేణ మన్దసానః |
  గన్తా యజ్ఞమ్ పరావతశ్ చిద్ అచ్ఛా వసుర్ ధీనామ్ అవితా కారుధాయాః || 6-044-15

  ఇదం త్యత్ పాత్రమ్ ఇన్ద్రపానమ్ ఇన్ద్రస్య ప్రియమ్ అమృతమ్ అపాయి |
  మత్సద్ యథా సౌమనసాయ దేవం వ్య్ అస్మద్ ద్వేషో యుయవద్ వ్య్ అంహః || 6-044-16

  ఏనా మన్దానో జహి శూర శత్రూఞ్ జామిమ్ అజామిమ్ మఘవన్న్ అమిత్రాన్ |
  అభిషేణాఅభ్య్ ఆదేదిశానాన్ పరాచ ఇన్ద్ర ప్ర మృణా జహీ చ || 6-044-17

  ఆసు ష్మా ణో మఘవన్న్ ఇన్ద్ర పృత్స్వ్ అస్మభ్యమ్ మహి వరివః సుగం కః |
  అపాం తోకస్య తనయస్య జేష ఇన్ద్ర సూరీన్ కృణుహి స్మా నో అర్ధమ్ || 6-044-18

  ఆ త్వా హరయో వృషణో యుజానా వృషరథాసో వృషరశ్మయో ऽత్యాః |
  అస్మత్రాఞ్చో వృషణో వజ్రవాహో వృష్ణే మదాయ సుయుజో వహన్తు || 6-044-19

  ఆ తే వృషన్ వృషణో ద్రోణమ్ అస్థుర్ ఘృతప్రుషో నోర్మయో మదన్తః |
  ఇన్ద్ర ప్ర తుభ్యం వృషభిః సుతానాం వృష్ణే భరన్తి వృషభాయ సోమమ్ || 6-044-20

  వృషాసి దివో వృషభః పృథివ్యా వృషా సిన్ధూనాం వృషభ స్తియానామ్ |
  వృష్ణే త ఇన్దుర్ వృషభ పీపాయ స్వాదూ రసో మధుపేయో వరాయ || 6-044-21

  అయం దేవః సహసా జాయమాన ఇన్ద్రేణ యుజా పణిమ్ అస్తభాయత్ |
  అయం స్వస్య పితుర్ ఆయుధానీన్దుర్ అముష్ణాద్ అశివస్య మాయాః || 6-044-22

  అయమ్ అకృణోద్ ఉషసః సుపత్నీర్ అయం సూర్యే అదధాజ్ జ్యోతిర్ అన్తః |
  అయం త్రిధాతు దివి రోచనేషు త్రితేషు విన్దద్ అమృతం నిగూళ్హమ్ || 6-044-23

  అయం ద్యావాపృథివీ వి ష్కభాయద్ అయం రథమ్ అయునక్ సప్తరశ్మిమ్ |
  అయం గోషు శచ్యా పక్వమ్ అన్తః సోమో దాధార దశయన్త్రమ్ ఉత్సమ్ || 6-044-24