ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రత్య్ అస్మై పిపీషతే విశ్వాని విదుషే భర |
  అరంగమాయ జగ్మయే ऽపశ్చాద్దఘ్వనే నరే || 6-042-01

  ఏమ్ ఏనమ్ ప్రత్యేతన సోమేభిః సోమపాతమమ్ |
  అమత్రేభిర్ ఋజీషిణమ్ ఇన్ద్రం సుతేభిర్ ఇన్దుభిః || 6-042-02

  యదీ సుతేభిర్ ఇన్దుభిః సోమేభిః ప్రతిభూషథ |
  వేదా విశ్వస్య మేధిరో ధృషత్ తం-తమ్ ఇద్ ఏషతే || 6-042-03

  అస్మా-అస్మా ఇద్ అన్ధసో ऽధ్వర్యో ప్ర భరా సుతమ్ |
  కువిత్ సమస్య జేన్యస్య శర్ధతో ऽభిశస్తేర్ అవస్పరత్ || 6-042-04