ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అహేళమాన ఉప యాహి యజ్ఞం తుభ్యమ్ పవన్త ఇన్దవః సుతాసః |
  గావో న వజ్రిన్ స్వమ్ ఓకో అచ్ఛేన్ద్రా గహి ప్రథమో యజ్ఞియానామ్ || 6-041-01

  యా తే కాకుత్ సుకృతా యా వరిష్ఠా యయా శశ్వత్ పిబసి మధ్వ ఊర్మిమ్ |
  తయా పాహి ప్ర తే అధ్వర్యుర్ అస్థాత్ సం తే వజ్రో వర్తతామ్ ఇన్ద్ర గవ్యుః || 6-041-02

  ఏష ద్రప్సో వృషభో విశ్వరూప ఇన్ద్రాయ వృష్ణే సమ్ అకారి సోమః |
  ఏతమ్ పిబ హరివ స్థాతర్ ఉగ్ర యస్యేశిషే ప్రదివి యస్ తే అన్నమ్ || 6-041-03

  సుతః సోమో అసుతాద్ ఇన్ద్ర వస్యాన్ అయం శ్రేయాఞ్ చికితుషే రణాయ |
  ఏతం తితిర్వ ఉప యాహి యజ్ఞం తేన విశ్వాస్ తవిషీర్ ఆ పృణస్వ || 6-041-04

  హ్వయామసి త్వేన్ద్ర యాహ్య్ అర్వాఙ్ అరం తే సోమస్ తన్వే భవాతి |
  శతక్రతో మాదయస్వా సుతేషు ప్రాస్మాఅవ పృతనాసు ప్ర విక్షు || 6-041-05