ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్ర పిబ తుభ్యం సుతో మదాయావ స్య హరీ వి ముచా సఖాయా |
  ఉత ప్ర గాయ గణ ఆ నిషద్యాథా యజ్ఞాయ గృణతే వయో ధాః || 6-040-01

  అస్య పిబ యస్య జజ్ఞాన ఇన్ద్ర మదాయ క్రత్వే అపిబో విరప్శిన్ |
  తమ్ ఉ తే గావో నర ఆపో అద్రిర్ ఇన్దుం సమ్ అహ్యన్ పీతయే సమ్ అస్మై || 6-040-02

  సమిద్ధే అగ్నౌ సుత ఇన్ద్ర సోమ ఆ త్వా వహన్తు హరయో వహిష్ఠాః |
  త్వాయతా మనసా జోహవీమీన్ద్రా యాహి సువితాయ మహే నః || 6-040-03

  ఆ యాహి శశ్వద్ ఉశతా యయాథేన్ద్ర మహా మనసా సోమపేయమ్ |
  ఉప బ్రహ్మాణి శృణవ ఇమా నో ऽథా తే యజ్ఞస్ తన్వే వయో ధాత్ || 6-040-04

  యద్ ఇన్ద్ర దివి పార్యే యద్ ఋధగ్ యద్ వా స్వే సదనే యత్ర వాసి |
  అతో నో యజ్ఞమ్ అవసే నియుత్వాన్ సజోషాః పాహి గిర్వణో మరుద్భిః || 6-040-05