ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మన్ద్రస్య కవేర్ దివ్యస్య వహ్నేర్ విప్రమన్మనో వచనస్య మధ్వః |
  అపా నస్ తస్య సచనస్య దేవేషో యువస్వ గృణతే గోగ్రాః || 6-039-01

  అయమ్ ఉశానః పర్య్ అద్రిమ్ ఉస్రా ఋతధీతిభిర్ ఋతయుగ్ యుజానః |
  రుజద్ అరుగ్ణం వి వలస్య సానుమ్ పణీవచోభిర్ అభి యోధద్ ఇన్ద్రః || 6-039-02

  అయం ద్యోతయద్ అద్యుతో వ్య్ అక్తూన్ దోషా వస్తోః శరద ఇన్దుర్ ఇన్ద్ర |
  ఇమం కేతుమ్ అదధుర్ నూ చిద్ అహ్నాం శుచిజన్మన ఉషసశ్ చకార || 6-039-03

  అయం రోచయద్ అరుచో రుచానో ऽయం వాసయద్ వ్య్ ఋతేన పూర్వీః |
  అయమ్ ఈయత ఋతయుగ్భిర్ అశ్వైః స్వర్విదా నాభినా చర్షణిప్రాః || 6-039-04

  నూ గృణానో గృణతే ప్రత్న రాజన్న్ ఇషః పిన్వ వసుదేయాయ పూర్వీః |
  అప ఓషధీర్ అవిషా వనాని గా అర్వతో నౄన్ ఋచసే రిరీహి || 6-039-05