ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అపాద్ ఇత ఉద్ ఉ నశ్ చిత్రతమో మహీమ్ భర్షద్ ద్యుమతీమ్ ఇన్ద్రహూతిమ్ |
  పన్యసీం ధీతిం దైవ్యస్య యామఞ్ జనస్య రాతిం వనతే సుదానుః || 6-038-01

  దూరాచ్ చిద్ ఆ వసతో అస్య కర్ణా ఘోషాద్ ఇన్ద్రస్య తన్యతి బ్రువాణః |
  ఏయమ్ ఏనం దేవహూతిర్ వవృత్యాన్ మద్ర్యగ్ ఇన్ద్రమ్ ఇయమ్ ఋచ్యమానా || 6-038-02

  తం వో ధియా పరమయా పురాజామ్ అజరమ్ ఇన్ద్రమ్ అభ్య్ అనూష్య్ అర్కైః |
  బ్రహ్మా చ గిరో దధిరే సమ్ అస్మిన్ మహాంశ్ చ స్తోమో అధి వర్ధద్ ఇన్ద్రే || 6-038-03

  వర్ధాద్ యం యజ్ఞ ఉత సోమ ఇన్ద్రం వర్ధాద్ బ్రహ్మ గిర ఉక్థా చ మన్మ |
  వర్ధాహైనమ్ ఉషసో యామన్న్ అక్తోర్ వర్ధాన్ మాసాః శరదో ద్యావ ఇన్ద్రమ్ || 6-038-04

  ఏవా జజ్ఞానం సహసే అసామి వావృధానం రాధసే చ శ్రుతాయ |
  మహామ్ ఉగ్రమ్ అవసే విప్ర నూనమ్ ఆ వివాసేమ వృత్రతూర్యేషు || 6-038-05