ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అర్వాగ్ రథం విశ్వవారం త ఉగ్రేన్ద్ర యుక్తాసో హరయో వహన్తు |
  కీరిశ్ చిద్ ధి త్వా హవతే స్వర్వాన్ ఋధీమహి సధమాదస్ తే అద్య || 6-037-01

  ప్రో ద్రోణే హరయః కర్మాగ్మన్ పునానాస ఋజ్యన్తో అభూవన్ |
  ఇన్ద్రో నో అస్య పూర్వ్యః పపీయాద్ ద్యుక్షో మదస్య సోమ్యస్య రాజా || 6-037-02

  ఆసస్రాణాసః శవసానమ్ అచ్ఛేన్ద్రం సుచక్రే రథ్యాసో అశ్వాః |
  అభి శ్రవ ఋజ్యన్తో వహేయుర్ నూ చిన్ ను వాయోర్ అమృతం వి దస్యేత్ || 6-037-03

  వరిష్ఠో అస్య దక్షిణామ్ ఇయర్తీన్ద్రో మఘోనాం తువికూర్మితమః |
  యయా వజ్రివః పరియాస్య్ అంహో మఘా చ ధృష్ణో దయసే వి సూరీన్ || 6-037-04

  ఇన్ద్రో వాజస్య స్థవిరస్య దాతేన్ద్రో గీర్భిర్ వర్ధతాం వృద్ధమహాః |
  ఇన్ద్రో వృత్రం హనిష్ఠో అస్తు సత్వా తా సూరిః పృణతి తూతుజానః || 6-037-05