ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సత్రా మదాసస్ తవ విశ్వజన్యాః సత్రా రాయో ऽధ యే పార్థివాసః |
  సత్రా వాజానామ్ అభవో విభక్తా యద్ దేవేషు ధారయథా అసుర్యమ్ || 6-036-01

  అను ప్ర యేజే జన ఓజో అస్య సత్రా దధిరే అను వీర్యాయ |
  స్యూమగృభే దుధయే ऽర్వతే చ క్రతుం వృఞ్జన్త్య్ అపి వృత్రహత్యే || 6-036-02

  తం సధ్రీచీర్ ఊతయో వృష్ణ్యాని పౌంస్యాని నియుతః సశ్చుర్ ఇన్ద్రమ్ |
  సముద్రం న సిన్ధవ ఉక్థశుష్మా ఉరువ్యచసం గిర ఆ విశన్తి || 6-036-03

  స రాయస్ ఖామ్ ఉప సృజా గృణానః పురుశ్చన్ద్రస్య త్వమ్ ఇన్ద్ర వస్వః |
  పతిర్ బభూథాసమో జనానామ్ ఏకో విశ్వస్య భువనస్య రాజా || 6-036-04

  స తు శ్రుధి శ్రుత్యా యో దువోయుర్ ద్యౌర్ న భూమాభి రాయో అర్యః |
  అసో యథా నః శవసా చకానో యుగే-యుగే వయసా చేకితానః || 6-036-05