ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కదా భువన్ రథక్షయాణి బ్రహ్మ కదా స్తోత్రే సహస్రపోష్యం దాః |
  కదా స్తోమం వాసయో ऽస్య రాయా కదా ధియః కరసి వాజరత్నాః || 6-035-01

  కర్హి స్విత్ తద్ ఇన్ద్ర యన్ నృభిర్ నౄన్ వీరైర్ వీరాన్ నీళయాసే జయాజీన్ |
  త్రిధాతు గా అధి జయాసి గోష్వ్ ఇన్ద్ర ద్యుమ్నం స్వర్వద్ ధేహ్య్ అస్మే || 6-035-02

  కర్హి స్విత్ తద్ ఇన్ద్ర యజ్ జరిత్రే విశ్వప్సు బ్రహ్మ కృణవః శవిష్ఠ |
  కదా ధియో న నియుతో యువాసే కదా గోమఘా హవనాని గచ్ఛాః || 6-035-03

  స గోమఘా జరిత్రే అశ్వశ్చన్ద్రా వాజశ్రవసో అధి ధేహి పృక్షః |
  పీపిహీషః సుదుఘామ్ ఇన్ద్ర ధేనుమ్ భరద్వాజేషు సురుచో రురుచ్యాః || 6-035-04

  తమ్ ఆ నూనం వృజనమ్ అన్యథా చిచ్ ఛూరో యచ్ ఛక్ర వి దురో గృణీషే |
  మా నిర్ అరం శుక్రదుఘస్య ధేనోర్ ఆఙ్గిరసాన్ బ్రహ్మణా విప్ర జిన్వ || 6-035-05