ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సం చ త్వే జగ్ముర్ గిర ఇన్ద్ర పూర్వీర్ వి చ త్వద్ యన్తి విభ్వో మనీషాః |
  పురా నూనం చ స్తుతయ ఋషీణామ్ పస్పృధ్ర ఇన్ద్రే అధ్య్ ఉక్థార్కా || 6-034-01

  పురుహూతో యః పురుగూర్త ఋభ్వాఏకః పురుప్రశస్తో అస్తి యజ్ఞైః |
  రథో న మహే శవసే యుజానో ऽస్మాభిర్ ఇన్ద్రో అనుమాద్యో భూత్ || 6-034-02

  న యం హింసన్తి ధీతయో న వాణీర్ ఇన్ద్రం నక్షన్తీద్ అభి వర్ధయన్తీః |
  యది స్తోతారః శతం యత్ సహస్రం గృణన్తి గిర్వణసం శం తద్ అస్మై || 6-034-03

  అస్మా ఏతద్ దివ్య్ అర్చేవ మాసా మిమిక్ష ఇన్ద్రే న్య్ అయామి సోమః |
  జనం న ధన్వన్న్ అభి సం యద్ ఆపః సత్రా వావృధుర్ హవనాని యజ్ఞైః || 6-034-04

  అస్మా ఏతన్ మహ్య్ ఆఙ్గూషమ్ అస్మా ఇన్ద్రాయ స్తోత్రమ్ మతిభిర్ అవాచి |
  అసద్ యథా మహతి వృత్రతూర్య ఇన్ద్రో విశ్వాయుర్ అవితా వృధశ్ చ || 6-034-05