ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఓజిష్ఠ ఇన్ద్ర తం సు నో దా మదో వృషన్ స్వభిష్టిర్ దాస్వాన్ |
  సౌవశ్వ్యం యో వనవత్ స్వశ్వో వృత్రా సమత్సు సాసహద్ అమిత్రాన్ || 6-033-01

  త్వాం హీన్ద్రావసే వివాచో హవన్తే చర్షణయః శూరసాతౌ |
  త్వం విప్రేభిర్ వి పణీఅశాయస్ త్వోత ఇత్ సనితా వాజమ్ అర్వా || 6-033-02

  త్వం తాఇన్ద్రోభయాఅమిత్రాన్ దాసా వృత్రాణ్య్ ఆర్యా చ శూర |
  వధీర్ వనేవ సుధితేభిర్ అత్కైర్ ఆ పృత్సు దర్షి నృణాం నృతమ || 6-033-03

  స త్వం న ఇన్ద్రాకవాభిర్ ఊతీ సఖా విశ్వాయుర్ అవితా వృధే భూః |
  స్వర్షాతా యద్ ధ్వయామసి త్వా యుధ్యన్తో నేమధితా పృత్సు శూర || 6-033-04

  నూనం న ఇన్ద్రాపరాయ చ స్యా భవా మృళీక ఉత నో అభిష్టౌ |
  ఇత్థా గృణన్తో మహినస్య శర్మన్ దివి ష్యామ పార్యే గోషతమాః || 6-033-05