ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అపూర్వ్యా పురుతమాన్య్ అస్మై మహే వీరాయ తవసే తురాయ |
  విరప్శినే వజ్రిణే శంతమాని వచాంస్య్ ఆసా స్థవిరాయ తక్షమ్ || 6-032-01

  స మాతరా సూర్యేణా కవీనామ్ అవాసయద్ రుజద్ అద్రిం గృణానః |
  స్వాధీభిర్ ఋక్వభిర్ వావశాన ఉద్ ఉస్రియాణామ్ అసృజన్ నిదానమ్ || 6-032-02

  స వహ్నిభిర్ ఋక్వభిర్ గోషు శశ్వన్ మితజ్ఞుభిః పురుకృత్వా జిగాయ |
  పురః పురోహా సఖిభిః సఖీయన్ దృళ్హా రురోజ కవిభిః కవిః సన్ || 6-032-03

  స నీవ్యాభిర్ జరితారమ్ అచ్ఛా మహో వాజేభిర్ మహద్భిశ్ చ శుష్మైః |
  పురువీరాభిర్ వృషభ క్షితీనామ్ ఆ గిర్వణః సువితాయ ప్ర యాహి || 6-032-04

  స సర్గేణ శవసా తక్తో అత్యైర్ అప ఇన్ద్రో దక్షిణతస్ తురాషాట్ |
  ఇత్థా సృజానా అనపావృద్ అర్థం దివే-దివే వివిషుర్ అప్రమృష్యమ్ || 6-032-05