ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభూర్ ఏకో రయిపతే రయీణామ్ ఆ హస్తయోర్ అధిథా ఇన్ద్ర కృష్టీః |
  వి తోకే అప్సు తనయే చ సూరే ऽవోచన్త చర్షణయో వివాచః || 6-031-01

  త్వద్ భియేన్ద్ర పార్థివాని విశ్వాచ్యుతా చిచ్ చ్యావయన్తే రజాంసి |
  ద్యావాక్షామా పర్వతాసో వనాని విశ్వం దృళ్హమ్ భయతే అజ్మన్న్ ఆ తే || 6-031-02

  త్వం కుత్సేనాభి శుష్ణమ్ ఇన్ద్రాశుషం యుధ్య కుయవం గవిష్టౌ |
  దశ ప్రపిత్వే అధ సూర్యస్య ముషాయశ్ చక్రమ్ అవివే రపాంసి || 6-031-03

  త్వం శతాన్య్ అవ శమ్బరస్య పురో జఘన్థాప్రతీని దస్యోః |
  అశిక్షో యత్ర శచ్యా శచీవో దివోదాసాయ సున్వతే సుతక్రే భరద్వాజాయ గృణతే వసూని|| 6-031-04
  స సత్యసత్వన్ మహతే రణాయ రథమ్ ఆ తిష్ఠ తువినృమ్ణ భీమమ్ |
  యాహి ప్రపథిన్న్ అవసోప మద్రిక్ ప్ర చ శ్రుత శ్రావయ చర్షణిభ్యః || 6-031-05