ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భూయ ఇద్ వావృధే వీర్యాయఏకో అజుర్యో దయతే వసూని |
  ప్ర రిరిచే దివ ఇన్ద్రః పృథివ్యా అర్ధమ్ ఇద్ అస్య ప్రతి రోదసీ ఉభే || 6-030-01

  అధా మన్యే బృహద్ అసుర్యమ్ అస్య యాని దాధార నకిర్ ఆ మినాతి |
  దివే-దివే సూర్యో దర్శతో భూద్ వి సద్మాన్య్ ఉర్వియా సుక్రతుర్ ధాత్ || 6-030-02

  అద్యా చిన్ నూ చిత్ తద్ అపో నదీనాం యద్ ఆభ్యో అరదో గాతుమ్ ఇన్ద్ర |
  ని పర్వతా అద్మసదో న సేదుస్ త్వయా దృళ్హాని సుక్రతో రజాంసి || 6-030-03

  సత్యమ్ ఇత్ తన్ న త్వావాఅన్యో అస్తీన్ద్ర దేవో న మర్త్యో జ్యాయాన్ |
  అహన్న్ అహిమ్ పరిశయానమ్ అర్ణో ऽవాసృజో అపో అచ్ఛా సముద్రమ్ || 6-030-04

  త్వమ్ అపో వి దురో విషూచీర్ ఇన్ద్ర దృళ్హమ్ అరుజః పర్వతస్య |
  రాజాభవో జగతశ్ చర్షణీనాం సాకం సూర్యం జనయన్ ద్యామ్ ఉషాసమ్ || 6-030-05