ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రం వో నరః సఖ్యాయ సేపుర్ మహో యన్తః సుమతయే చకానాః |
  మహో హి దాతా వజ్రహస్తో అస్తి మహామ్ ఉ రణ్వమ్ అవసే యజధ్వమ్ || 6-029-01

  ఆ యస్మిన్ హస్తే నర్యా మిమిక్షుర్ ఆ రథే హిరణ్యయే రథేష్ఠాః |
  ఆ రశ్మయో గభస్త్యో స్థూరయోర్ ఆధ్వన్న్ అశ్వాసో వృషణో యుజానాః || 6-029-02

  శ్రియే తే పాదా దువ ఆ మిమిక్షుర్ ధృష్ణుర్ వజ్రీ శవసా దక్షిణావాన్ |
  వసానో అత్కం సురభిం దృశే కం స్వర్ ణ నృతవ్ ఇషిరో బభూథ || 6-029-03

  స సోమ ఆమిశ్లతమః సుతో భూద్ యస్మిన్ పక్తిః పచ్యతే సన్తి ధానాః |
  ఇన్ద్రం నర స్తువన్తో బ్రహ్మకారా ఉక్థా శంసన్తో దేవవాతతమాః || 6-029-04

  న తే అన్తః శవసో ధాయ్య్ అస్య వి తు బాబధే రోదసీ మహిత్వా |
  ఆ తా సూరిః పృణతి తూతుజానో యూథేవాప్సు సమీజమాన ఊతీ || 6-029-05

  ఏవేద్ ఇన్ద్రః సుహవ ఋష్వో అస్తూతీ అనూతీ హిరిశిప్రః సత్వా |
  ఏవా హి జాతో అసమాత్యోజాః పురూ చ వృత్రా హనతి ని దస్యూన్ || 6-029-06