ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ గావో అగ్మన్న్ ఉత భద్రమ్ అక్రన్ సీదన్తు గోష్ఠే రణయన్త్వ్ అస్మే |
  ప్రజావతీః పురురూపా ఇహ స్యుర్ ఇన్ద్రాయ పూర్వీర్ ఉషసో దుహానాః || 6-028-01

  ఇన్ద్రో యజ్వనే పృణతే చ శిక్షత్య్ ఉపేద్ దదాతి న స్వమ్ ముషాయతి |
  భూయో-భూయో రయిమ్ ఇద్ అస్య వర్ధయన్న్ అభిన్నే ఖిల్యే ని దధాతి దేవయుమ్ || 6-028-02

  న తా నశన్తి న దభాతి తస్కరో నాసామ్ ఆమిత్రో వ్యథిర్ ఆ దధర్షతి |
  దేవాంశ్ చ యాభిర్ యజతే దదాతి చ జ్యోగ్ ఇత్ తాభిః సచతే గోపతిః సహ || 6-028-03

  న తా అర్వా రేణుకకాటో అశ్నుతే న సంస్కృతత్రమ్ ఉప యన్తి తా అభి |
  ఉరుగాయమ్ అభయం తస్య తా అను గావో మర్తస్య వి చరన్తి యజ్వనః || 6-028-04

  గావో భగో గావ ఇన్ద్రో మే అచ్ఛాన్ గావః సోమస్య ప్రథమస్య భక్షః |
  ఇమా యా గావః స జనాస ఇన్ద్ర ఇచ్ఛామీద్ ధృదా మనసా చిద్ ఇన్ద్రమ్ || 6-028-05

  యూయం గావో మేదయథా కృశం చిద్ అశ్రీరం చిత్ కృణుథా సుప్రతీకమ్ |
  భద్రం గృహం కృణుథ భద్రవాచో బృహద్ వో వయ ఉచ్యతే సభాసు || 6-028-06

  ప్రజావతీః సూయవసం రిశన్తీః శుద్ధా అపః సుప్రపాణే పిబన్తీః |
  మా వ స్తేన ఈశత మాఘశంసః పరి వో హేతీ రుద్రస్య వృజ్యాః || 6-028-07

  ఉపేదమ్ ఉపపర్చనమ్ ఆసు గోషూప పృచ్యతామ్ |
  ఉప ఋషభస్య రేతస్య్ ఉపేన్ద్ర తవ వీర్యే || 6-028-08