ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కిమ్ అస్య మదే కిమ్ వ్ అస్య పీతావ్ ఇన్ద్రః కిమ్ అస్య సఖ్యే చకార |
  రణా వా యే నిషది కిం తే అస్య పురా వివిద్రే కిమ్ ఉ నూతనాసః || 6-027-01

  సద్ అస్య మదే సద్ వ్ అస్య పీతావ్ ఇన్ద్రః సద్ అస్య సఖ్యే చకార |
  రణా వా యే నిషది సత్ తే అస్య పురా వివిద్రే సద్ ఉ నూతనాసః || 6-027-02

  నహి ను తే మహిమనః సమస్య న మఘవన్ మఘవత్త్వస్య విద్మ |
  న రాధసో-రాధసో నూతనస్యేన్ద్ర నకిర్ దదృశ ఇన్ద్రియం తే || 6-027-03

  ఏతత్ త్యత్ త ఇన్ద్రియమ్ అచేతి యేనావధీర్ వరశిఖస్య శేషః |
  వజ్రస్య యత్ తే నిహతస్య శుష్మాత్ స్వనాచ్ చిద్ ఇన్ద్ర పరమో దదార || 6-027-04

  వధీద్ ఇన్ద్రో వరశిఖస్య శేషో ऽభ్యావర్తినే చాయమానాయ శిక్షన్ |
  వృచీవతో యద్ ధరియూపీయాయాం హన్ పూర్వే అర్ధే భియసాపరో దర్త్ || 6-027-05

  త్రింశచ్ఛతం వర్మిణ ఇన్ద్ర సాకం యవ్యావత్యామ్ పురుహూత శ్రవస్యా |
  వృచీవన్తః శరవే పత్యమానాః పాత్రా భిన్దానా న్యర్థాన్య్ ఆయన్ || 6-027-06

  యస్య గావావ్ అరుషా సూయవస్యూ అన్తర్ ఊ షు చరతో రేరిహాణా |
  స సృఞ్జయాయ తుర్వశమ్ పరాదాద్ వృచీవతో దైవవాతాయ శిక్షన్ || 6-027-07

  ద్వయాఅగ్నే రథినో వింశతిం గా వధూమతో మఘవా మహ్యం సమ్రాట్ |
  అభ్యావర్తీ చాయమానో దదాతి దూణాశేయం దక్షిణా పార్థవానామ్ || 6-027-08