ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్రుధీ న ఇన్ద్ర హ్వయామసి త్వా మహో వాజస్య సాతౌ వావృషాణాః |
  సం యద్ విశో ऽయన్త శూరసాతా ఉగ్రం నో ऽవః పార్యే అహన్ దాః || 6-026-01

  త్వాం వాజీ హవతే వాజినేయో మహో వాజస్య గధ్యస్య సాతౌ |
  త్వాం వృత్రేష్వ్ ఇన్ద్ర సత్పతిం తరుత్రం త్వాం చష్టే ముష్టిహా గోషు యుధ్యన్ || 6-026-02

  త్వం కవిం చోదయో ऽర్కసాతౌ త్వం కుత్సాయ శుష్ణం దాశుషే వర్క్ |
  త్వం శిరో అమర్మణః పరాహన్న్ అతిథిగ్వాయ శంస్యం కరిష్యన్ || 6-026-03

  త్వం రథమ్ ప్ర భరో యోధమ్ ఋష్వమ్ ఆవో యుధ్యన్తం వృషభం దశద్యుమ్ |
  త్వం తుగ్రం వేతసవే సచాహన్ త్వం తుజిం గృణన్తమ్ ఇన్ద్ర తూతోః || 6-026-04

  త్వం తద్ ఉక్థమ్ ఇన్ద్ర బర్హణా కః ప్ర యచ్ ఛతా సహస్రా శూర దర్షి |
  అవ గిరేర్ దాసం శమ్బరం హన్ ప్రావో దివోదాసం చిత్రాభిర్ ఊతీ || 6-026-05

  త్వం శ్రద్ధాభిర్ మన్దసానః సోమైర్ దభీతయే చుమురిమ్ ఇన్ద్ర సిష్వప్ |
  త్వం రజిమ్ పిఠీనసే దశస్యన్ షష్టిం సహస్రా శచ్యా సచాహన్ || 6-026-06

  అహం చన తత్ సూరిభిర్ ఆనశ్యాం తవ జ్యాయ ఇన్ద్ర సుమ్నమ్ ఓజః |
  త్వయా యత్ స్తవన్తే సధవీర వీరాస్ త్రివరూథేన నహుషా శవిష్ఠ || 6-026-07

  వయం తే అస్యామ్ ఇన్ద్ర ద్యుమ్నహూతౌ సఖాయః స్యామ మహిన ప్రేష్ఠాః |
  ప్రాతర్దనిః క్షత్రశ్రీర్ అస్తు శ్రేష్ఠో ఘనే వృత్రాణాం సనయే ధనానామ్ || 6-026-08