ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యా త ఊతిర్ అవమా యా పరమా యా మధ్యమేన్ద్ర శుష్మిన్న్ అస్తి |
  తాభిర్ ఊ షు వృత్రహత్యే ऽవీర్ న ఏభిశ్ చ వాజైర్ మహాన్ న ఉగ్ర || 6-025-01

  ఆభి స్పృధో మిథతీర్ అరిషణ్యన్న్ అమిత్రస్య వ్యథయా మన్యుమ్ ఇన్ద్ర |
  ఆభిర్ విశ్వా అభియుజో విషూచీర్ ఆర్యాయ విశో ऽవ తారీర్ దాసీః || 6-025-02

  ఇన్ద్ర జామయ ఉత యే ऽజామయో ऽర్వాచీనాసో వనుషో యుయుజ్రే |
  త్వమ్ ఏషాం విథురా శవాంసి జహి వృష్ణ్యాని కృణుహీ పరాచః || 6-025-03

  శూరో వా శూరం వనతే శరీరైస్ తనూరుచా తరుషి యత్ కృణ్వైతే |
  తోకే వా గోషు తనయే యద్ అప్సు వి క్రన్దసీ ఉర్వరాసు బ్రవైతే || 6-025-04

  నహి త్వా శూరో న తురో న ధృష్ణుర్ న త్వా యోధో మన్యమానో యుయోధ |
  ఇన్ద్ర నకిష్ ట్వా ప్రత్య్ అస్త్య్ ఏషాం విశ్వా జాతాన్య్ అభ్య్ అసి తాని || 6-025-05

  స పత్యత ఉభయోర్ నృమ్ణమ్ అయోర్ యదీ వేధసః సమిథే హవన్తే |
  వృత్రే వా మహో నృవతి క్షయే వా వ్యచస్వన్తా యది వితన్తసైతే || 6-025-06

  అధ స్మా తే చర్షణయో యద్ ఏజాన్ ఇన్ద్ర త్రాతోత భవా వరూతా |
  అస్మాకాసో యే నృతమాసో అర్య ఇన్ద్ర సూరయో దధిరే పురో నః || 6-025-07

  అను తే దాయి మహ ఇన్ద్రియాయ సత్రా తే విశ్వమ్ అను వృత్రహత్యే |
  అను క్షత్రమ్ అను సహో యజత్రేన్ద్ర దేవేభిర్ అను తే నృషహ్యే || 6-025-08

  ఏవా న స్పృధః సమ్ అజా సమత్స్వ్ ఇన్ద్ర రారన్ధి మిథతీర్ అదేవీః |
  విద్యామ వస్తోర్ అవసా గృణన్తో భరద్వాజా ఉత త ఇన్ద్ర నూనమ్ || 6-025-09