ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వృషా మద ఇన్ద్రే శ్లోక ఉక్థా సచా సోమేషు సుతపా ఋజీషీ |
  అర్చత్ర్యో మఘవా నృభ్య ఉక్థైర్ ద్యుక్షో రాజా గిరామ్ అక్షితోతిః || 6-024-01

  తతురిర్ వీరో నర్యో విచేతాః శ్రోతా హవం గృణత ఉర్వ్యూతిః |
  వసుః శంసో నరాం కారుధాయా వాజీ స్తుతో విదథే దాతి వాజమ్ || 6-024-02

  అక్షో న చక్ర్యోః శూర బృహన్ ప్ర తే మహ్నా రిరిచే రోదస్యోః |
  వృక్షస్య ను తే పురుహూత వయా వ్య్ ఊతయో రురుహుర్ ఇన్ద్ర పూర్వీః || 6-024-03

  శచీవతస్ తే పురుశాక శాకా గవామ్ ఇవ స్రుతయః సంచరణీః |
  వత్సానాం న తన్తయస్ త ఇన్ద్ర దామన్వన్తో అదామానః సుదామన్ || 6-024-04

  అన్యద్ అద్య కర్వరమ్ అన్యద్ ఉ శ్వో ऽసచ్ చ సన్ ముహుర్ ఆచక్రిర్ ఇన్ద్రః |
  మిత్రో నో అత్ర వరుణశ్ చ పూషార్యో వశస్య పర్యేతాస్తి || 6-024-05

  వి త్వద్ ఆపో న పర్వతస్య పృష్ఠాద్ ఉక్థేభిర్ ఇన్ద్రానయన్త యజ్ఞైః |
  తం త్వాభిః సుష్టుతిభిర్ వాజయన్త ఆజిం న జగ్ముర్ గిర్వాహో అశ్వాః || 6-024-06

  న యం జరన్తి శరదో న మాసా న ద్యావ ఇన్ద్రమ్ అవకర్శయన్తి |
  వృద్ధస్య చిద్ వర్ధతామ్ అస్య తనూ స్తోమేభిర్ ఉక్థైశ్ చ శస్యమానా || 6-024-07

  న వీళవే నమతే న స్థిరాయ న శర్ధతే దస్యుజూతాయ స్తవాన్ |
  అజ్రా ఇన్ద్రస్య గిరయశ్ చిద్ ఋష్వా గమ్భీరే చిద్ భవతి గాధమ్ అస్మై || 6-024-08

  గమ్భీరేణ న ఉరుణామత్రిన్ ప్రేషో యన్ధి సుతపావన్ వాజాన్ |
  స్థా ఊ షు ఊర్ధ్వ ఊతీ అరిషణ్యన్న్ అక్తోర్ వ్యుష్టౌ పరితక్మ్యాయామ్ || 6-024-09

  సచస్వ నాయమ్ అవసే అభీక ఇతో వా తమ్ ఇన్ద్ర పాహి రిషః |
  అమా చైనమ్ అరణ్యే పాహి రిషో మదేమ శతహిమాః సువీరాః || 6-024-10