ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సుత ఇత్ త్వం నిమిశ్ల ఇన్ద్ర సోమే స్తోమే బ్రహ్మణి శస్యమాన ఉక్థే |
  యద్ వా యుక్తాభ్యామ్ మఘవన్ హరిభ్యామ్ బిభ్రద్ వజ్రమ్ బాహ్వోర్ ఇన్ద్ర యాసి || 6-023-01

  యద్ వా దివి పార్యే సుష్విమ్ ఇన్ద్ర వృత్రహత్యే ऽవసి శూరసాతౌ |
  యద్ వా దక్షస్య బిభ్యుషో అబిభ్యద్ అరన్ధయః శర్ధత ఇన్ద్ర దస్యూన్ || 6-023-02

  పాతా సుతమ్ ఇన్ద్రో అస్తు సోమమ్ ప్రణేనీర్ ఉగ్రో జరితారమ్ ఊతీ |
  కర్తా వీరాయ సుష్వయ ఉలోకం దాతా వసు స్తువతే కీరయే చిత్ || 6-023-03

  గన్తేయాన్తి సవనా హరిభ్యామ్ బభ్రిర్ వజ్రమ్ పపిః సోమం దదిర్ గాః |
  కర్తా వీరం నర్యం సర్వవీరం శ్రోతా హవం గృణత స్తోమవాహాః || 6-023-04

  అస్మై వయం యద్ వావాన తద్ వివిష్మ ఇన్ద్రాయ యో నః ప్రదివో అపస్ కః |
  సుతే సోమే స్తుమసి శంసద్ ఉక్థేన్ద్రాయ బ్రహ్మ వర్ధనం యథాసత్ || 6-023-05

  బ్రహ్మాణి హి చకృషే వర్ధనాని తావత్ త ఇన్ద్ర మతిభిర్ వివిష్మః |
  సుతే సోమే సుతపాః శంతమాని రాణ్డ్యా క్రియాస్మ వక్షణాని యజ్ఞైః || 6-023-06

  స నో బోధి పురోళాశం రరాణః పిబా తు సోమం గోఋజీకమ్ ఇన్ద్ర |
  ఏదమ్ బర్హిర్ యజమానస్య సీదోరుం కృధి త్వాయత ఉలోకమ్ || 6-023-07

  స మన్దస్వా హ్య్ అను జోషమ్ ఉగ్ర ప్ర త్వా యజ్ఞాస ఇమే అశ్నువన్తు |
  ప్రేమే హవాసః పురుహూతమ్ అస్మే ఆ త్వేయం ధీర్ అవస ఇన్ద్ర యమ్యాః || 6-023-08

  తం వః సఖాయః సం యథా సుతేషు సోమేభిర్ ఈమ్ పృణతా భోజమ్ ఇన్ద్రమ్ |
  కువిత్ తస్మా అసతి నో భరాయ న సుష్విమ్ ఇన్ద్రో ऽవసే మృధాతి || 6-023-09

  ఏవేద్ ఇన్ద్రః సుతే అస్తావి సోమే భరద్వాజేషు క్షయద్ ఇన్ మఘోనః |
  అసద్ యథా జరిత్ర ఉత సూరిర్ ఇన్ద్రో రాయో విశ్వవారస్య దాతా || 6-023-10