ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఏక ఇద్ ధవ్యశ్ చర్షణీనామ్ ఇన్ద్రం తం గీర్భిర్ అభ్య్ అర్చ ఆభిః |
  యః పత్యతే వృషభో వృష్ణ్యావాన్ సత్యః సత్వా పురుమాయః సహస్వాన్ || 6-022-01

  తమ్ ఉ నః పూర్వే పితరో నవగ్వాః సప్త విప్రాసో అభి వాజయన్తః |
  నక్షద్దాభం తతురిమ్ పర్వతేష్ఠామ్ అద్రోఘవాచమ్ మతిభిః శవిష్ఠమ్ || 6-022-02

  తమ్ ఈమహ ఇన్ద్రమ్ అస్య రాయః పురువీరస్య నృవతః పురుక్షోః |
  యో అస్కృధోయుర్ అజరః స్వర్వాన్ తమ్ ఆ భర హరివో మాదయధ్యై || 6-022-03

  తన్ నో వి వోచో యది తే పురా చిజ్ జరితార ఆనశుః సుమ్నమ్ ఇన్ద్ర |
  కస్ తే భాగః కిం వయో దుధ్ర ఖిద్వః పురుహూత పురూవసో ऽసురఘ్నః || 6-022-04

  తమ్ పృచ్ఛన్తీ వజ్రహస్తం రథేష్ఠామ్ ఇన్ద్రం వేపీ వక్వరీ యస్య నూ గీః |
  తువిగ్రాభం తువికూర్మిం రభోదామ్ గాతుమ్ ఇషే నక్షతే తుమ్రమ్ అచ్ఛ || 6-022-05

  అయా హ త్యమ్ మాయయా వావృధానమ్ మనోజువా స్వతవః పర్వతేన |
  అచ్యుతా చిద్ వీళితా స్వోజో రుజో వి దృళ్హా ధృషతా విరప్శిన్ || 6-022-06

  తం వో ధియా నవ్యస్యా శవిష్ఠమ్ ప్రత్నమ్ ప్రత్నవత్ పరితంసయధ్యై |
  స నో వక్షద్ అనిమానః సువహ్మేన్ద్రో విశ్వాన్య్ అతి దుర్గహాణి || 6-022-07

  ఆ జనాయ ద్రుహ్వణే పార్థివాని దివ్యాని దీపయో ऽన్తరిక్షా |
  తపా వృషన్ విశ్వతః శోచిషా తాన్ బ్రహ్మద్విషే శోచయ క్షామ్ అపశ్ చ || 6-022-08

  భువో జనస్య దివ్యస్య రాజా పార్థివస్య జగతస్ త్వేషసందృక్ |
  ధిష్వ వజ్రం దక్షిణ ఇన్ద్ర హస్తే విశ్వా అజుర్య దయసే వి మాయాః || 6-022-09

  ఆ సంయతమ్ ఇన్ద్ర ణః స్వస్తిం శత్రుతూర్యాయ బృహతీమ్ అమృధ్రామ్ |
  యయా దాసాన్య్ ఆర్యాణి వృత్రా కరో వజ్రిన్ సుతుకా నాహుషాణి || 6-022-10

  స నో నియుద్భిః పురుహూత వేధో విశ్వవారాభిర్ ఆ గహి ప్రయజ్యో |
  న యా అదేవో వరతే న దేవ ఆభిర్ యాహి తూయమ్ ఆ మద్ర్యద్రిక్ || 6-022-11