ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వామ్ అగ్నే హవిష్మన్తో దేవమ్ మర్తాస ఈళతే |
  మన్యే త్వా జాతవేదసం స హవ్యా వక్ష్య్ ఆనుషక్ || 5-009-01

  అగ్నిర్ హోతా దాస్వతః క్షయస్య వృక్తబర్హిషః |
  సం యజ్ఞాసశ్ చరన్తి యం సం వాజాసః శ్రవస్యవః || 5-009-02

  ఉత స్మ యం శిశుం యథా నవం జనిష్టారణీ |
  ధర్తారమ్ మానుషీణాం విశామ్ అగ్నిం స్వధ్వరమ్ || 5-009-03

  ఉత స్మ దుర్గృభీయసే పుత్రో న హ్వార్యాణామ్ |
  పురూ యో దగ్ధాసి వనాగ్నే పశుర్ న యవసే || 5-009-04

  అధ స్మ యస్యార్చయః సమ్యక్ సంయన్తి ధూమినః |
  యద్ ఈమ్ అహ త్రితో దివ్య్ ఉప ధ్మాతేవ ధమతి శిశీతే ధ్మాతరీ యథా || 5-009-05

  తవాహమ్ అగ్న ఊతిభిర్ మిత్రస్య చ ప్రశస్తిభిః |
  ద్వేషోయుతో న దురితా తుర్యామ మర్త్యానామ్ || 5-009-06

  తం నో అగ్నే అభీ నరో రయిం సహస్వ ఆ భర |
  స క్షేపయత్ స పోషయద్ భువద్ వాజస్య సాతయ ఉతైధి పృత్సు నో వృధే || 5-009-07