ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వామ్ అగ్న ఋతాయవః సమ్ ఈధిరే ప్రత్నమ్ ప్రత్నాస ఊతయే సహస్కృత |
  పురుశ్చన్ద్రం యజతం విశ్వధాయసం దమూనసం గృహపతిం వరేణ్యమ్ || 5-008-01

  త్వామ్ అగ్నే అతిథిమ్ పూర్వ్యం విశః శోచిష్కేశం గృహపతిం ని షేదిరే |
  బృహత్కేతుమ్ పురురూపం ధనస్పృతం సుశర్మాణం స్వవసం జరద్విషమ్ || 5-008-02

  త్వామ్ అగ్నే మానుషీర్ ఈళతే విశో హోత్రావిదం వివిచిం రత్నధాతమమ్ |
  గుహా సన్తం సుభగ విశ్వదర్శతం తువిష్వణసం సుయజం ఘృతశ్రియమ్ || 5-008-03

  త్వామ్ అగ్నే ధర్ణసిం విశ్వధా వయం గీర్భిర్ గృణన్తో నమసోప సేదిమ |
  స నో జుషస్వ సమిధానో అఙ్గిరో దేవో మర్తస్య యశసా సుదీతిభిః || 5-008-04

  త్వమ్ అగ్నే పురురూపో విశే-విశే వయో దధాసి ప్రత్నథా పురుష్టుత |
  పురూణ్య్ అన్నా సహసా వి రాజసి త్విషిః సా తే తిత్విషాణస్య నాధృషే || 5-008-05

  త్వామ్ అగ్నే సమిధానం యవిష్ఠ్య దేవా దూతం చక్రిరే హవ్యవాహనమ్ |
  ఉరుజ్రయసం ఘృతయోనిమ్ ఆహుతం త్వేషం చక్షుర్ దధిరే చోదయన్మతి || 5-008-06

  త్వామ్ అగ్నే ప్రదివ ఆహుతం ఘృతైః సుమ్నాయవః సుషమిధా సమ్ ఈధిరే |
  స వావృధాన ఓషధీభిర్ ఉక్షితో ऽభి జ్రయాంసి పార్థివా వి తిష్ఠసే || 5-008-07