ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సఖాయః సం వః సమ్యఞ్చమ్ ఇషం స్తోమం చాగ్నయే |
  వర్షిష్ఠాయ క్షితీనామ్ ఊర్జో నప్త్రే సహస్వతే || 5-007-01

  కుత్రా చిద్ యస్య సమృతౌ రణ్వా నరో నృషదనే |
  అర్హన్తశ్ చిద్ యమ్ ఇన్ధతే సంజనయన్తి జన్తవః || 5-007-02

  సం యద్ ఇషో వనామహే సం హవ్యా మానుషాణామ్ |
  ఉత ద్యుమ్నస్య శవస ఋతస్య రశ్మిమ్ ఆ దదే || 5-007-03

  స స్మా కృణోతి కేతుమ్ ఆ నక్తం చిద్ దూర ఆ సతే |
  పావకో యద్ వనస్పతీన్ ప్ర స్మా మినాత్య్ అజరః || 5-007-04

  అవ స్మ యస్య వేషణే స్వేదమ్ పథిషు జుహ్వతి |
  అభీమ్ అహ స్వజేన్యమ్ భూమా పృష్ఠేవ రురుహుః || 5-007-05

  యమ్ మర్త్యః పురుస్పృహం విదద్ విశ్వస్య ధాయసే |
  ప్ర స్వాదనమ్ పితూనామ్ అస్తతాతిం చిద్ ఆయవే || 5-007-06

  స హి ష్మా ధన్వాక్షితం దాతా న దాత్య్ ఆ పశుః |
  హిరిశ్మశ్రుః శుచిదన్న్ ఋభుర్ అనిభృష్టతవిషిః || 5-007-07

  శుచిః ష్మా యస్మా అత్రివత్ ప్ర స్వధితీవ రీయతే |
  సుషూర్ అసూత మాతా క్రాణా యద్ ఆనశే భగమ్ || 5-007-08

  ఆ యస్ తే సర్పిరాసుతే ऽగ్నే శమ్ అస్తి ధాయసే |
  ఐషు ద్యుమ్నమ్ ఉత శ్రవ ఆ చిత్తమ్ మర్త్యేషు ధాః || 5-007-09

  ఇతి చిన్ మన్యుమ్ అధ్రిజస్ త్వాదాతమ్ ఆ పశుం దదే |
  ఆద్ అగ్నే అపృణతో ऽత్రిః సాసహ్యాద్ దస్యూన్ ఇషః సాసహ్యాన్ నౄన్ || 5-007-10