ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిం తమ్ మన్యే యో వసుర్ అస్తం యం యన్తి ధేనవః |
  అస్తమ్ అర్వన్త ఆశవో ऽస్తం నిత్యాసో వాజిన ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-01

  సో అగ్నిర్ యో వసుర్ గృణే సం యమ్ ఆయన్తి ధేనవః |
  సమ్ అర్వన్తో రఘుద్రువః సం సుజాతాసః సూరయ ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-02

  అగ్నిర్ హి వాజినం విశే దదాతి విశ్వచర్షణిః |
  అగ్నీ రాయే స్వాభువం స ప్రీతో యాతి వార్యమ్ ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-03

  ఆ తే అగ్న ఇధీమహి ద్యుమన్తం దేవాజరమ్ |
  యద్ ధ స్యా తే పనీయసీ సమిద్ దీదయతి ద్యవీషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-04

  ఆ తే అగ్న ఋచా హవిః శుక్రస్య శోచిషస్ పతే |
  సుశ్చన్ద్ర దస్మ విశ్పతే హవ్యవాట్ తుభ్యం హూయత ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-05

  ప్రో త్యే అగ్నయో ऽగ్నిషు విశ్వమ్ పుష్యన్తి వార్యమ్ |
  తే హిన్విరే త ఇన్విరే త ఇషణ్యన్త్య్ ఆనుషగ్ ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-06

  తవ త్యే అగ్నే అర్చయో మహి వ్రాధన్త వాజినః |
  యే పత్వభిః శఫానాం వ్రజా భురన్త గోనామ్ ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-07

  నవా నో అగ్న ఆ భర స్తోతృభ్యః సుక్షితీర్ ఇషః |
  తే స్యామ య ఆనృచుస్ త్వాదూతాసో దమే-దమ ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-08

  ఉభే సుశ్చన్ద్ర సర్పిషో దర్వీ శ్రీణీష ఆసని |
  ఉతో న ఉత్ పుపూర్యా ఉక్థేషు శవసస్ పత ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-09

  ఏవాఅగ్నిమ్ అజుర్యముర్ గీర్భిర్ యజ్ఞేభిర్ ఆనుషక్ |
  దధద్ అస్మే సువీర్యమ్ ఉత త్యద్ ఆశ్వశ్వ్యమ్ ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర || 5-006-10