ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సుసమిద్ధాయ శోచిషే ఘృతం తీవ్రం జుహోతన |
  అగ్నయే జాతవేదసే || 5-005-01

  నరాశంసః సుషూదతీమం యజ్ఞమ్ అదాభ్యః |
  కవిర్ హి మధుహస్త్యః || 5-005-02

  ఈళితో అగ్న ఆ వహేన్ద్రం చిత్రమ్ ఇహ ప్రియమ్ |
  సుఖై రథేభిర్ ఊతయే || 5-005-03

  ఊర్ణమ్రదా వి ప్రథస్వాభ్య్ అర్కా అనూషత |
  భవా నః శుభ్ర సాతయే || 5-005-04

  దేవీర్ ద్వారో వి శ్రయధ్వం సుప్రాయణా న ఊతయే |
  ప్ర-ప్ర యజ్ఞమ్ పృణీతన || 5-005-05

  సుప్రతీకే వయోవృధా యహ్వీ ఋతస్య మాతరా |
  దోషామ్ ఉషాసమ్ ఈమహే || 5-005-06

  వాతస్య పత్మన్న్ ఈళితా దైవ్యా హోతారా మనుషః |
  ఇమం నో యజ్ఞమ్ ఆ గతమ్ || 5-005-07

  ఇళా సరస్వతీ మహీ తిస్రో దేవీర్ మయోభువః |
  బర్హిః సీదన్త్వ్ అస్రిధః || 5-005-08

  శివస్ త్వష్టర్ ఇహా గహి విభుః పోష ఉత త్మనా |
  యజ్ఞే-యజ్ఞే న ఉద్ అవ || 5-005-09

  యత్ర వేత్థ వనస్పతే దేవానాం గుహ్యా నామాని |
  తత్ర హవ్యాని గామయ || 5-005-10

  స్వాహాగ్నయే వరుణాయ స్వాహేన్ద్రాయ మరుద్భ్యః స్వాహా దేవేభ్యో హవిః |