ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వామ్ అగ్నే వసుపతిం వసూనామ్ అభి ప్ర మన్దే అధ్వరేషు రాజన్ |
  త్వయా వాజం వాజయన్తో జయేమాభి ష్యామ పృత్సుతీర్ మర్త్యానామ్ || 5-004-01

  హవ్యవాళ్ అగ్నిర్ అజరః పితా నో విభుర్ విభావా సుదృశీకో అస్మే |
  సుగార్హపత్యాః సమ్ ఇషో దిదీహ్య్ అస్మద్ర్యక్ సమ్ మిమీహి శ్రవాంసి || 5-004-02

  విశాం కవిం విశ్పతిమ్ మానుషీణాం శుచిమ్ పావకం ఘృతపృష్ఠమ్ అగ్నిమ్ |
  ని హోతారం విశ్వవిదం దధిధ్వే స దేవేషు వనతే వార్యాణి || 5-004-03

  జుషస్వాగ్న ఇళయా సజోషా యతమానో రశ్మిభిః సూర్యస్య |
  జుషస్వ నః సమిధం జాతవేద ఆ చ దేవాన్ హవిరద్యాయ వక్షి || 5-004-04

  జుష్టో దమూనా అతిథిర్ దురోణ ఇమం నో యజ్ఞమ్ ఉప యాహి విద్వాన్ |
  విశ్వా అగ్నే అభియుజో విహత్యా శత్రూయతామ్ ఆ భరా భోజనాని || 5-004-05

  వధేన దస్యుమ్ ప్ర హి చాతయస్వ వయః కృణ్వానస్ తన్వే స్వాయై |
  పిపర్షి యత్ సహసస్ పుత్ర దేవాన్త్ సో అగ్నే పాహి నృతమ వాజే అస్మాన్ || 5-004-06

  వయం తే అగ్న ఉక్థైర్ విధేమ వయం హవ్యైః పావక భద్రశోచే |
  అస్మే రయిం విశ్వవారం సమ్ ఇన్వాస్మే విశ్వాని ద్రవిణాని ధేహి || 5-004-07

  అస్మాకమ్ అగ్నే అధ్వరం జుషస్వ సహసః సూనో త్రిషధస్థ హవ్యమ్ |
  వయం దేవేషు సుకృతః స్యామ శర్మణా నస్ త్రివరూథేన పాహి || 5-004-08

  విశ్వాని నో దుర్గహా జాతవేదః సిన్ధుం న నావా దురితాతి పర్షి |
  అగ్నే అత్రివన్ నమసా గృణానో ऽస్మాకమ్ బోధ్య్ అవితా తనూనామ్ || 5-004-09

  యస్ త్వా హృదా కీరిణా మన్యమానో ऽమర్త్యమ్ మర్త్యో జోహవీమి |
  జాతవేదో యశో అస్మాసు ధేహి ప్రజాభిర్ అగ్నే అమృతత్వమ్ అశ్యామ్ || 5-004-10

  యస్మై త్వం సుకృతే జాతవేద ఉలోకమ్ అగ్నే కృణవః స్యోనమ్ |
  అశ్వినం స పుతృణం వీరవన్తం గోమన్తం రయిం నశతే స్వస్తి || 5-004-11