ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ అగ్నే వరుణో జాయసే యత్ త్వమ్ మిత్రో భవసి యత్ సమిద్ధః |
  త్వే విశ్వే సహసస్ పుత్ర దేవాస్ త్వమ్ ఇన్ద్రో దాశుషే మర్త్యాయ || 5-003-01

  త్వమ్ అర్యమా భవసి యత్ కనీనాం నామ స్వధావన్ గుహ్యమ్ బిభర్షి |
  అఞ్జన్తి మిత్రం సుధితం న గోభిర్ యద్ దమ్పతీ సమనసా కృణోషి || 5-003-02

  తవ శ్రియే మరుతో మర్జయన్త రుద్ర యత్ తే జనిమ చారు చిత్రమ్ |
  పదం యద్ విష్ణోర్ ఉపమం నిధాయి తేన పాసి గుహ్యం నామ గోనామ్ || 5-003-03

  తవ శ్రియా సుదృశో దేవ దేవాః పురూ దధానా అమృతం సపన్త |
  హోతారమ్ అగ్నిమ్ మనుషో ని షేదుర్ దశస్యన్త ఉశిజః శంసమ్ ఆయోః || 5-003-04

  న త్వద్ ధోతా పూర్వో అగ్నే యజీయాన్ న కావ్యైః పరో అస్తి స్వధావః |
  విశశ్ చ యస్యా అతిథిర్ భవాసి స యజ్ఞేన వనవద్ దేవ మర్తాన్ || 5-003-05

  వయమ్ అగ్నే వనుయామ త్వోతా వసూయవో హవిషా బుధ్యమానాః |
  వయం సమర్యే విదథేష్వ్ అహ్నాం వయం రాయా సహసస్ పుత్ర మర్తాన్ || 5-003-06

  యో న ఆగో అభ్య్ ఏనో భరాత్య్ అధీద్ అఘమ్ అఘశంసే దధాత |
  జహీ చికిత్వో అభిశస్తిమ్ ఏతామ్ అగ్నే యో నో మర్చయతి ద్వయేన || 5-003-07

  త్వామ్ అస్యా వ్యుషి దేవ పూర్వే దూతం కృణ్వానా అయజన్త హవ్యైః |
  సంస్థే యద్ అగ్న ఈయసే రయీణాం దేవో మర్తైర్ వసుభిర్ ఇధ్యమానః || 5-003-08

  అవ స్పృధి పితరం యోధి విద్వాన్ పుత్రో యస్ తే సహసః సూన ఊహే |
  కదా చికిత్వో అభి చక్షసే నో ऽగ్నే కదాఋతచిద్ యాతయాసే || 5-003-09

  భూరి నామ వన్దమానో దధాతి పితా వసో యది తజ్ జోషయాసే |
  కువిద్ దేవస్య సహసా చకానః సుమ్నమ్ అగ్నిర్ వనతే వావృధానః || 5-003-10

  త్వమ్ అఙ్గ జరితారం యవిష్ఠ విశ్వాన్య్ అగ్నే దురితాతి పర్షి |
  స్తేనా అదృశ్రన్ రిపవో జనాసో ऽజ్ఞాతకేతా వృజినా అభూవన్ || 5-003-11

  ఇమే యామాసస్ త్వద్రిగ్ అభూవన్ వసవే వా తద్ ఇద్ ఆగో అవాచి |
  నాహాయమ్ అగ్నిర్ అభిశస్తయే నో న రీషతే వావృధానః పరా దాత్ || 5-003-12