ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కుమారమ్ మాతా యువతిః సముబ్ధం గుహా బిభర్తి న దదాతి పిత్రే |
  అనీకమ్ అస్య న మినజ్ జనాసః పురః పశ్యన్తి నిహితమ్ అరతౌ || 5-002-01

  కమ్ ఏతం త్వం యువతే కుమారమ్ పేషీ బిభర్షి మహిషీ జజాన |
  పూర్వీర్ హి గర్భః శరదో వవర్ధాపశ్యం జాతం యద్ అసూత మాతా || 5-002-02

  హిరణ్యదన్తం శుచివర్ణమ్ ఆరాత్ క్షేత్రాద్ అపశ్యమ్ ఆయుధా మిమానమ్ |
  దదానో అస్మా అమృతం విపృక్వత్ కిమ్ మామ్ అనిన్ద్రాః కృణవన్న్ అనుక్థాః || 5-002-03

  క్షేత్రాద్ అపశ్యం సనుతశ్ చరన్తం సుమద్ యూథం న పురు శోభమానమ్ |
  న తా అగృభ్రన్న్ అజనిష్ట హి షః పలిక్నీర్ ఇద్ యువతయో భవన్తి || 5-002-04

  కే మే మర్యకం వి యవన్త గోభిర్ న యేషాం గోపా అరణశ్ చిద్ ఆస |
  య ఈం జగృభుర్ అవ తే సృజన్త్వ్ ఆజాతి పశ్వ ఉప నశ్ చికిత్వాన్ || 5-002-05

  వసాం రాజానం వసతిం జనానామ్ అరాతయో ని దధుర్ మర్త్యేషు |
  బ్రహ్మాణ్య్ అత్రేర్ అవ తం సృజన్తు నిన్దితారో నిన్ద్యాసో భవన్తు || 5-002-06

  శునశ్ చిచ్ ఛేపం నిదితం సహస్రాద్ యూపాద్ అముఞ్చో అశమిష్ట హి షః |
  ఏవాస్మద్ అగ్నే వి ముముగ్ధి పాశాన్ హోతశ్ చికిత్వ ఇహ తూ నిషద్య || 5-002-07

  హృణీయమానో అప హి మద్ ఐయేః ప్ర మే దేవానాం వ్రతపా ఉవాచ |
  ఇన్ద్రో విద్వాఅను హి త్వా చచక్ష తేనాహమ్ అగ్నే అనుశిష్ట ఆగామ్ || 5-002-08

  వి జ్యోతిషా బృహతా భాత్య్ అగ్నిర్ ఆవిర్ విశ్వాని కృణుతే మహిత్వా |
  ప్రాదేవీర్ మాయాః సహతే దురేవాః శిశీతే శృఙ్గే రక్షసే వినిక్షే || 5-002-09

  ఉత స్వానాసో దివి షన్త్వ్ అగ్నేస్ తిగ్మాయుధా రక్షసే హన్తవా ఉ |
  మదే చిద్ అస్య ప్ర రుజన్తి భామా న వరన్తే పరిబాధో అదేవీః || 5-002-10

  ఏతం తే స్తోమం తువిజాత విప్రో రథం న ధీరః స్వపా అతక్షమ్ |
  యదీద్ అగ్నే ప్రతి త్వం దేవ హర్యాః స్వర్వతీర్ అప ఏనా జయేమ || 5-002-11

  తువిగ్రీవో వృషభో వావృధానో ऽశత్ర్వ్ అర్యః సమ్ అజాతి వేదః |
  ఇతీమమ్ అగ్నిమ్ అమృతా అవోచన్ బర్హిష్మతే మనవే శర్మ యంసద్ ధవిష్మతే మనవే శర్మ యంసత్ || 5-002-12