ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

అబోధ్య్ అగ్నిః సమిధా జనానామ్ ప్రతి ధేనుమ్ ఇవాయతీమ్ ఉషాసమ్ |
  యహ్వా ఇవ ప్ర వయామ్ ఉజ్జిహానాః ప్ర భానవః సిస్రతే నాకమ్ అచ్ఛ || 5-001-01

  అబోధి హోతా యజథాయ దేవాన్ ఊర్ధ్వో అగ్నిః సుమనాః ప్రాతర్ అస్థాత్ |
  సమిద్ధస్య రుశద్ అదర్శి పాజో మహాన్ దేవస్ తమసో నిర్ అమోచి || 5-001-02

  యద్ ఈం గణస్య రశనామ్ అజీగః శుచిర్ అఙ్క్తే శుచిభిర్ గోభిర్ అగ్నిః |
  ఆద్ దక్షిణా యుజ్యతే వాజయన్త్య్ ఉత్తానామ్ ఊర్ధ్వో అధయజ్ జుహూభిః || 5-001-03

  అగ్నిమ్ అచ్ఛా దేవయతామ్ మనాంసి చక్షూంషీవ సూర్యే సం చరన్తి |
  యద్ ఈం సువాతే ఉషసా విరూపే శ్వేతో వాజీ జాయతే అగ్రే అహ్నామ్ || 5-001-04

  జనిష్ట హి జేన్యో అగ్రే అహ్నాం హితో హితేష్వ్ అరుషో వనేషు |
  దమే-దమే సప్త రత్నా దధానో ऽగ్నిర్ హోతా ని షసాదా యజీయాన్ || 5-001-05

  అగ్నిర్ హోతా న్య్ అసీదద్ యజీయాన్ ఉపస్థే మాతుః సురభా ఉలోకే |
  యువా కవిః పురునిష్ఠ ఋతావా ధర్తా కృష్టీనామ్ ఉత మధ్య ఇద్ధః || 5-001-06

  ప్ర ణు త్యం విప్రమ్ అధ్వరేషు సాధుమ్ అగ్నిం హోతారమ్ ఈళతే నమోభిః |
  ఆ యస్ తతాన రోదసీ ఋతేన నిత్యమ్ మృజన్తి వాజినం ఘృతేన || 5-001-07

  మార్జాల్యో మృజ్యతే స్వే దమూనాః కవిప్రశస్తో అతిథిః శివో నః |
  సహస్రశృఙ్గో వృషభస్ తదోజా విశ్వాఅగ్నే సహసా ప్రాస్య్ అన్యాన్ || 5-001-08

  ప్ర సద్యో అగ్నే అత్య్ ఏష్య్ అన్యాన్ ఆవిర్ యస్మై చారుతమో బభూథ |
  ఈళేన్యో వపుష్యో విభావా ప్రియో విశామ్ అతిథిర్ మానుషీణామ్ || 5-001-09

  తుభ్యమ్ భరన్తి క్షితయో యవిష్ఠ బలిమ్ అగ్నే అన్తిత ఓత దూరాత్ |
  ఆ భన్దిష్ఠస్య సుమతిం చికిద్ధి బృహత్ తే అగ్నే మహి శర్మ భద్రమ్ || 5-001-10

  ఆద్య రథమ్ భానుమో భానుమన్తమ్ అగ్నే తిష్ఠ యజతేభిః సమన్తమ్ |
  విద్వాన్ పథీనామ్ ఉర్వ్ అన్తరిక్షమ్ ఏహ దేవాన్ హవిరద్యాయ వక్షి || 5-001-11

  అవోచామ కవయే మేధ్యాయ వచో వన్దారు వృషభాయ వృష్ణే |
  గవిష్ఠిరో నమసా స్తోమమ్ అగ్నౌ దివీవ రుక్మమ్ ఉరువ్యఞ్చమ్ అశ్రేత్ || 5-001-12