ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సముద్రాద్ ఊర్మిర్ మధుమాఉద్ ఆరద్ ఉపాంశునా సమ్ అమృతత్వమ్ ఆనట్ |
  ఘృతస్య నామ గుహ్యం యద్ అస్తి జిహ్వా దేవానామ్ అమృతస్య నాభిః || 4-058-01

  వయం నామ ప్ర బ్రవామా ఘృతస్యాస్మిన్ యజ్ఞే ధారయామా నమోభిః |
  ఉప బ్రహ్మా శృణవచ్ ఛస్యమానం చతుఃశృఙ్గో ऽవమీద్ గౌర ఏతత్ || 4-058-02

  చత్వారి శృఙ్గా త్రయో అస్య పాదా ద్వే శీర్షే సప్త హస్తాసో అస్య |
  త్రిధా బద్ధో వృషభో రోరవీతి మహో దేవో మర్త్యాఆ వివేశ || 4-058-03

  త్రిధా హితమ్ పణిభిర్ గుహ్యమానం గవి దేవాసో ఘృతమ్ అన్వ్ అవిన్దన్ |
  ఇన్ద్ర ఏకం సూర్య ఏకం జజాన వేనాద్ ఏకం స్వధయా నిష్ టతక్షుః || 4-058-04

  ఏతా అర్షన్తి హృద్యాత్ సముద్రాచ్ ఛతవ్రజా రిపుణా నావచక్షే |
  ఘృతస్య ధారా అభి చాకశీమి హిరణ్యయో వేతసో మధ్య ఆసామ్ || 4-058-05

  సమ్యక్ స్రవన్తి సరితో న ధేనా అన్తర్ హృదా మనసా పూయమానాః |
  ఏతే అర్షన్త్య్ ఊర్మయో ఘృతస్య మృగా ఇవ క్షిపణోర్ ఈషమాణాః || 4-058-06

  సిన్ధోర్ ఇవ ప్రాధ్వనే శూఘనాసో వాతప్రమియః పతయన్తి యహ్వాః |
  ఘృతస్య ధారా అరుషో న వాజీ కాష్ఠా భిన్దన్న్ ఊర్మిభిః పిన్వమానః || 4-058-07

  అభి ప్రవన్త సమనేవ యోషాః కల్యాణ్యః స్మయమానాసో అగ్నిమ్ |
  ఘృతస్య ధారాః సమిధో నసన్త తా జుషాణో హర్యతి జాతవేదాః || 4-058-08

  కన్యా ఇవ వహతుమ్ ఏతవా ఉ అఞ్జ్య్ అఞ్జానా అభి చాకశీమి |
  యత్ర సోమః సూయతే యత్ర యజ్ఞో ఘృతస్య ధారా అభి తత్ పవన్తే || 4-058-09

  అభ్య్ అర్షత సుష్టుతిం గవ్యమ్ ఆజిమ్ అస్మాసు భద్రా ద్రవిణాని ధత్త |
  ఇమం యజ్ఞం నయత దేవతా నో ఘృతస్య ధారా మధుమత్ పవన్తే || 4-058-10

  ధామన్ తే విశ్వమ్ భువనమ్ అధి శ్రితమ్ అన్తః సముద్రే హృద్య్ అన్తర్ ఆయుషి |
  అపామ్ అనీకే సమిథే య ఆభృతస్ తమ్ అశ్యామ మధుమన్తం త ఊర్మిమ్ || 4-058-11