ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  క్షేత్రస్య పతినా వయం హితేనేవ జయామసి |
  గామ్ అశ్వమ్ పోషయిత్న్వ్ ఆ స నో మృళాతీదృశే || 4-057-01

  క్షేత్రస్య పతే మధుమన్తమ్ ఊర్మిం ధేనుర్ ఇవ పయో అస్మాసు ధుక్ష్వ |
  మధుశ్చుతం ఘృతమ్ ఇవ సుపూతమ్ ఋతస్య నః పతయో మృళయన్తు || 4-057-02

  మధుమతీర్ ఓషధీర్ ద్యావ ఆపో మధుమన్ నో భవత్వ్ అన్తరిక్షమ్ |
  క్షేత్రస్య పతిర్ మధుమాన్ నో అస్త్వ్ అరిష్యన్తో అన్వ్ ఏనం చరేమ || 4-057-03

  శునం వాహాః శునం నరః శునం కృషతు లాఙ్గలమ్ |
  శునం వరత్రా బధ్యన్తాం శునమ్ అష్ట్రామ్ ఉద్ ఇఙ్గయ || 4-057-04

  శునాసీరావ్ ఇమాం వాచం జుషేథాం యద్ దివి చక్రథుః పయః |
  తేనేమామ్ ఉప సిఞ్చతమ్ || 4-057-05

  అర్వాచీ సుభగే భవ సీతే వన్దామహే త్వా |
  యథా నః సుభగాససి యథా నః సుఫలాససి || 4-057-06

  ఇన్ద్రః సీతాం ని గృహ్ణాతు తామ్ పూషాను యచ్ఛతు |
  సా నః పయస్వతీ దుహామ్ ఉత్తరామ్-ఉత్తరాం సమామ్ || 4-057-07

  శునం నః ఫాలా వి కృషన్తు భూమిం శునం కీనాశా అభి యన్తు వాహైః |
  శునమ్ పర్జన్యో మధునా పయోభిః శునాసీరా శునమ్ అస్మాసు ధత్తమ్ || 4-057-08