ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహీ ద్యావాపృథివీ ఇహ జ్యేష్ఠే రుచా భవతాం శుచయద్భిర్ అర్కైః |
  యత్ సీం వరిష్ఠే బృహతీ విమిన్వన్ రువద్ ధోక్షా పప్రథానేభిర్ ఏవైః || 4-056-01

  దేవీ దేవేభిర్ యజతే యజత్రైర్ అమినతీ తస్థతుర్ ఉక్షమాణే |
  ఋతావరీ అద్రుహా దేవపుత్రే యజ్ఞస్య నేత్రీ శుచయద్భిర్ అర్కైః || 4-056-02

  స ఇత్ స్వపా భువనేష్వ్ ఆస య ఇమే ద్యావాపృథివీ జజాన |
  ఉర్వీ గభీరే రజసీ సుమేకే అవంశే ధీరః శచ్యా సమ్ ఐరత్ || 4-056-03

  నూ రోదసీ బృహద్భిర్ నో వరూథైః పత్నీవద్భిర్ ఇషయన్తీ సజోషాః |
  ఉరూచీ విశ్వే యజతే ని పాతం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-056-04

  ప్ర వామ్ మహి ద్యవీ అభ్య్ ఉపస్తుతిమ్ భరామహే |
  శుచీ ఉప ప్రశస్తయే || 4-056-05

  పునానే తన్వా మిథః స్వేన దక్షేణ రాజథః |
  ఊహ్యాథే సనాద్ ఋతమ్ || 4-056-06

  మహీ మిత్రస్య సాధథస్ తరన్తీ పిప్రతీ ఋతమ్ |
  పరి యజ్ఞం ని షేదథుః || 4-056-07