ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కో వస్ త్రాతా వసవః కో వరూతా ద్యావాభూమీ అదితే త్రాసీథాం నః |
  సహీయసో వరుణ మిత్ర మర్తాత్ కో వో ऽధ్వరే వరివో ధాతి దేవాః || 4-055-01

  ప్ర యే ధామాని పూర్వ్యాణ్య్ అర్చాన్ వి యద్ ఉచ్ఛాన్ వియోతారో అమూరాః |
  విధాతారో వి తే దధుర్ అజస్రా ఋతధీతయో రురుచన్త దస్మాః || 4-055-02

  ప్ర పస్త్యామ్ అదితిం సిన్ధుమ్ అర్కైః స్వస్తిమ్ ఈళే సఖ్యాయ దేవీమ్ |
  ఉభే యథా నో అహనీ నిపాత ఉషాసానక్తా కరతామ్ అదబ్ధే || 4-055-03

  వ్య్ అర్యమా వరుణశ్ చేతి పన్థామ్ ఇషస్ పతిః సువితం గాతుమ్ అగ్నిః |
  ఇన్ద్రావిష్ణూ నృవద్ ఉ షు స్తవానా శర్మ నో యన్తమ్ అమవద్ వరూథమ్ || 4-055-04

  ఆ పర్వతస్య మరుతామ్ అవాంసి దేవస్య త్రాతుర్ అవ్రి భగస్య |
  పాత్ పతిర్ జన్యాద్ అంహసో నో మిత్రో మిత్రియాద్ ఉత న ఉరుష్యేత్ || 4-055-05

  నూ రోదసీ అహినా బుధ్న్యేన స్తువీత దేవీ అప్యేభిర్ ఇష్టైః |
  సముద్రం న సంచరణే సనిష్యవో ఘర్మస్వరసో నద్యో అప వ్రన్ || 4-055-06

  దేవైర్ నో దేవ్య్ అదితిర్ ని పాతు దేవస్ త్రాతా త్రాయతామ్ అప్రయుచ్ఛన్ |
  నహి మిత్రస్య వరుణస్య ధాసిమ్ అర్హామసి ప్రమియం సాన్వ్ అగ్నేః || 4-055-07

  అగ్నిర్ ఈశే వసవ్యస్యాగ్నిర్ మహః సౌభగస్య |
  తాన్య్ అస్మభ్యం రాసతే || 4-055-08

  ఉషో మఘోన్య్ ఆ వహ సూనృతే వార్యా పురు |
  అస్మభ్యం వాజినీవతి || 4-055-09

  తత్ సు నః సవితా భగో వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  ఇన్ద్రో నో రాధసా గమత్ || 4-055-10