ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభూద్ దేవః సవితా వన్ద్యో ను న ఇదానీమ్ అహ్న ఉపవాచ్యో నృభిః |
  వి యో రత్నా భజతి మానవేభ్యః శ్రేష్ఠం నో అత్ర ద్రవిణం యథా దధత్ || 4-054-01

  దేవేభ్యో హి ప్రథమం యజ్ఞియేభ్యో ऽమృతత్వం సువసి భాగమ్ ఉత్తమమ్ |
  ఆద్ ఇద్ దామానం సవితర్ వ్య్ ఊర్ణుషే ऽనూచీనా జీవితా మానుషేభ్యః || 4-054-02

  అచిత్తీ యచ్ చకృమా దైవ్యే జనే దీనైర్ దక్షైః ప్రభూతీ పూరుషత్వతా |
  దేవేషు చ సవితర్ మానుషేషు చ త్వం నో అత్ర సువతాద్ అనాగసః || 4-054-03

  న ప్రమియే సవితుర్ దైవ్యస్య తద్ యథా విశ్వమ్ భువనం ధారయిష్యతి |
  యత్ పృథివ్యా వరిమన్న్ ఆ స్వఙ్గురిర్ వర్ష్మన్ దివః సువతి సత్యమ్ అస్య తత్ || 4-054-04

  ఇన్ద్రజ్యేష్ఠాన్ బృహద్భ్యః పర్వతేభ్యః క్షయాఏభ్యః సువసి పస్త్యావతః |
  యథా-యథా పతయన్తో వియేమిర ఏవైవ తస్థుః సవితః సవాయ తే || 4-054-05

  యే తే త్రిర్ అహన్ సవితః సవాసో దివే-దివే సౌభగమ్ ఆసువన్తి |
  ఇన్ద్రో ద్యావాపృథివీ సిన్ధుర్ అద్భిర్ ఆదిత్యైర్ నో అదితిః శర్మ యంసత్ || 4-054-06