ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తద్ దేవస్య సవితుర్ వార్యమ్ మహద్ వృణీమహే అసురస్య ప్రచేతసః |
  ఛర్దిర్ యేన దాశుషే యచ్ఛతి త్మనా తన్ నో మహాఉద్ అయాన్ దేవో అక్తుభిః || 4-053-01

  దివో ధర్తా భువనస్య ప్రజాపతిః పిశఙ్గం ద్రాపిమ్ ప్రతి ముఞ్చతే కవిః |
  విచక్షణః ప్రథయన్న్ ఆపృణన్న్ ఉర్వ్ అజీజనత్ సవితా సుమ్నమ్ ఉక్థ్యమ్ || 4-053-02

  ఆప్రా రజాంసి దివ్యాని పార్థివా శ్లోకం దేవః కృణుతే స్వాయ ధర్మణే |
  ప్ర బాహూ అస్రాక్ సవితా సవీమని నివేశయన్ ప్రసువన్న్ అక్తుభిర్ జగత్ || 4-053-03

  అదాభ్యో భువనాని ప్రచాకశద్ వ్రతాని దేవః సవితాభి రక్షతే |
  ప్రాస్రాగ్ బాహూ భువనస్య ప్రజాభ్యో ధృతవ్రతో మహో అజ్మస్య రాజతి || 4-053-04

  త్రిర్ అన్తరిక్షం సవితా మహిత్వనా త్రీ రజాంసి పరిభుస్ త్రీణి రోచనా |
  తిస్రో దివః పృథివీస్ తిస్ర ఇన్వతి త్రిభిర్ వ్రతైర్ అభి నో రక్షతి త్మనా || 4-053-05

  బృహత్సుమ్నః ప్రసవీతా నివేశనో జగత స్థాతుర్ ఉభయస్య యో వశీ |
  స నో దేవః సవితా శర్మ యచ్ఛత్వ్ అస్మే క్షయాయ త్రివరూథమ్ అంహసః || 4-053-06

  ఆగన్ దేవ ఋతుభిర్ వర్ధతు క్షయం దధాతు నః సవితా సుప్రజామ్ ఇషమ్ |
  స నః క్షపాభిర్ అహభిశ్ చ జిన్వతు ప్రజావన్తం రయిమ్ అస్మే సమ్ ఇన్వతు || 4-053-07