ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి ష్యా సూనరీ జనీ వ్యుచ్ఛన్తీ పరి స్వసుః |
  దివో అదర్శి దుహితా || 4-052-01

  అశ్వేవ చిత్రారుషీ మాతా గవామ్ ఋతావరీ |
  సఖాభూద్ అశ్వినోర్ ఉషాః || 4-052-02

  ఉత సఖాస్య్ అశ్వినోర్ ఉత మాతా గవామ్ అసి |
  ఉతోషో వస్వ ఈశిషే || 4-052-03

  యావయద్ద్వేషసం త్వా చికిత్విత్ సూనృతావరి |
  ప్రతి స్తోమైర్ అభుత్స్మహి || 4-052-04

  ప్రతి భద్రా అదృక్షత గవాం సర్గా న రశ్మయః |
  ఓషా అప్రా ఉరు జ్రయః || 4-052-05

  ఆపప్రుషీ విభావరి వ్య్ ఆవర్ జ్యోతిషా తమః |
  ఉషో అను స్వధామ్ అవ || 4-052-06

  ఆ ద్యాం తనోషి రశ్మిభిర్ ఆన్తరిక్షమ్ ఉరు ప్రియమ్ |
  ఉషః శుక్రేణ శోచిషా || 4-052-07