ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదమ్ ఉ త్యత్ పురుతమమ్ పురస్తాజ్ జ్యోతిస్ తమసో వయునావద్ అస్థాత్ |
  నూనం దివో దుహితరో విభాతీర్ గాతుం కృణవన్న్ ఉషసో జనాయ || 4-051-01

  అస్థుర్ ఉ చిత్రా ఉషసః పురస్తాన్ మితా ఇవ స్వరవో ऽధ్వరేషు |
  వ్య్ ఊ వ్రజస్య తమసో ద్వారోచ్ఛన్తీర్ అవ్రఞ్ ఛుచయః పావకాః || 4-051-02

  ఉచ్ఛన్తీర్ అద్య చితయన్త భోజాన్ రాధోదేయాయోషసో మఘోనీః |
  అచిత్రే అన్తః పణయః ససన్త్వ్ అబుధ్యమానాస్ తమసో విమధ్యే || 4-051-03

  కువిత్ స దేవీః సనయో నవో వా యామో బభూయాద్ ఉషసో వో అద్య |
  యేనా నవగ్వే అఙ్గిరే దశగ్వే సప్తాస్యే రేవతీ రేవద్ ఊష || 4-051-04

  యూయం హి దేవీర్ ఋతయుగ్భిర్ అశ్వైః పరిప్రయాథ భువనాని సద్యః |
  ప్రబోధయన్తీర్ ఉషసః ససన్తం ద్విపాచ్ చతుష్పాచ్ చరథాయ జీవమ్ || 4-051-05

  క్వ స్విద్ ఆసాం కతమా పురాణీ యయా విధానా విదధుర్ ఋభూణామ్ |
  శుభం యచ్ ఛుభ్రా ఉషసశ్ చరన్తి న వి జ్ఞాయన్తే సదృశీర్ అజుర్యాః || 4-051-06

  తా ఘా తా భద్రా ఉషసః పురాసుర్ అభిష్టిద్యుమ్నా ఋతజాతసత్యాః |
  యాస్వ్ ఈజానః శశమాన ఉక్థై స్తువఞ్ ఛంసన్ ద్రవిణం సద్య ఆప || 4-051-07

  తా ఆ చరన్తి సమనా పురస్తాత్ సమానతః సమనా పప్రథానాః |
  ఋతస్య దేవీః సదసో బుధానా గవాం న సర్గా ఉషసో జరన్తే || 4-051-08

  తా ఇన్ న్వ్ ఏవ సమనా సమానీర్ అమీతవర్ణా ఉషసశ్ చరన్తి |
  గూహన్తీర్ అభ్వమ్ అసితం రుశద్భిః శుక్రాస్ తనూభిః శుచయో రుచానాః || 4-051-09

  రయిం దివో దుహితరో విభాతీః ప్రజావన్తం యచ్ఛతాస్మాసు దేవీః |
  స్యోనాద్ ఆ వః ప్రతిబుధ్యమానాః సువీర్యస్య పతయః స్యామ || 4-051-10

  తద్ వో దివో దుహితరో విభాతీర్ ఉప బ్రువ ఉషసో యజ్ఞకేతుః |
  వయం స్యామ యశసో జనేషు తద్ ద్యౌశ్ చ ధత్తామ్ పృథివీ చ దేవీ || 4-051-11