ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యస్ తస్తమ్భ సహసా వి జ్మో అన్తాన్ బృహస్పతిస్ త్రిషధస్థో రవేణ |
  తమ్ ప్రత్నాస ఋషయో దీధ్యానాః పురో విప్రా దధిరే మన్ద్రజిహ్వమ్ || 4-050-01

  ధునేతయః సుప్రకేతమ్ మదన్తో బృహస్పతే అభి యే నస్ తతస్రే |
  పృషన్తం సృప్రమ్ అదబ్ధమ్ ఊర్వమ్ బృహస్పతే రక్షతాద్ అస్య యోనిమ్ || 4-050-02

  బృహస్పతే యా పరమా పరావద్ అత ఆ త ఋతస్పృశో ని షేదుః |
  తుభ్యం ఖాతా అవతా అద్రిదుగ్ధా మధ్వ శ్చోతన్త్య్ అభితో విరప్శమ్ || 4-050-03

  బృహస్పతిః ప్రథమం జాయమానో మహో జ్యోతిషః పరమే వ్యోమన్ |
  సప్తాస్యస్ తువిజాతో రవేణ వి సప్తరశ్మిర్ అధమత్ తమాంసి || 4-050-04

  స సుష్టుభా స ఋక్వతా గణేన వలం రురోజ ఫలిగం రవేణ |
  బృహస్పతిర్ ఉస్రియా హవ్యసూదః కనిక్రదద్ వావశతీర్ ఉద్ ఆజత్ || 4-050-05

  ఏవా పిత్రే విశ్వదేవాయ వృష్ణే యజ్ఞైర్ విధేమ నమసా హవిర్భిః |
  బృహస్పతే సుప్రజా వీరవన్తో వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ || 4-050-06

  స ఇద్ రాజా ప్రతిజన్యాని విశ్వా శుష్మేణ తస్థావ్ అభి వీర్యేణ |
  బృహస్పతిం యః సుభృతమ్ బిభర్తి వల్గూయతి వన్దతే పూర్వభాజమ్ || 4-050-07

  స ఇత్ క్షేతి సుధిత ఓకసి స్వే తస్మా ఇళా పిన్వతే విశ్వదానీమ్ |
  తస్మై విశః స్వయమ్ ఏవా నమన్తే యస్మిన్ బ్రహ్మా రాజని పూర్వ ఏతి || 4-050-08

  అప్రతీతో జయతి సం ధనాని ప్రతిజన్యాన్య్ ఉత యా సజన్యా |
  అవస్యవే యో వరివః కృణోతి బ్రహ్మణే రాజా తమ్ అవన్తి దేవాః || 4-050-09

  ఇన్ద్రశ్ చ సోమమ్ పిబతమ్ బృహస్పతే ऽస్మిన్ యజ్ఞే మన్దసానా వృషణ్వసూ |
  ఆ వాం విశన్త్వ్ ఇన్దవః స్వాభువో ऽస్మే రయిం సర్వవీరం ని యచ్ఛతమ్ || 4-050-10

  బృహస్పత ఇన్ద్ర వర్ధతం నః సచా సా వాం సుమతిర్ భూత్వ్ అస్మే |
  అవిష్టం ధియో జిగృతమ్ పురంధీర్ జజస్తమ్ అర్యో వనుషామ్ అరాతీః || 4-050-11