ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదం వామ్ ఆస్యే హవిః ప్రియమ్ ఇన్ద్రాబృహస్పతీ |
  ఉక్థమ్ మదశ్ చ శస్యతే || 4-049-01

  అయం వామ్ పరి షిచ్యతే సోమ ఇన్ద్రాబృహస్పతీ |
  చారుర్ మదాయ పీతయే || 4-049-02

  ఆ న ఇన్ద్రాబృహస్పతీ గృహమ్ ఇన్ద్రశ్ చ గచ్ఛతమ్ |
  సోమపా సోమపీతయే || 4-049-03

  అస్మే ఇన్ద్రాబృహస్పతీ రయిం ధత్తం శతగ్వినమ్ |
  అశ్వావన్తం సహస్రిణమ్ || 4-049-04

  ఇన్ద్రాబృహస్పతీ వయం సుతే గీర్భిర్ హవామహే |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 4-049-05

  సోమమ్ ఇన్ద్రాబృహస్పతీ పిబతం దాశుషో గృహే |
  మాదయేథాం తదోకసా || 4-049-06