ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విహి హోత్రా అవీతా విపో న రాయో అర్యః |
  వాయవ్ ఆ చన్ద్రేణ రథేన యాహి సుతస్య పీతయే || 4-048-01

  నిర్యువాణో అశస్తీర్ నియుత్వాఇన్ద్రసారథిః |
  వాయవ్ ఆ చన్ద్రేణ రథేన యాహి సుతస్య పీతయే || 4-048-02

  అను కృష్ణే వసుధితీ యేమాతే విశ్వపేశసా |
  వాయవ్ ఆ చన్ద్రేణ రథేన యాహి సుతస్య పీతయే || 4-048-03

  వహన్తు త్వా మనోయుజో యుక్తాసో నవతిర్ నవ |
  వాయవ్ ఆ చన్ద్రేణ రథేన యాహి సుతస్య పీతయే || 4-048-04

  వాయో శతం హరీణాం యువస్వ పోష్యాణామ్ |
  ఉత వా తే సహస్రిణో రథ ఆ యాతు పాజసా || 4-048-05