ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వాయో శుక్రో అయామి తే మధ్వో అగ్రం దివిష్టిషు |
  ఆ యాహి సోమపీతయే స్పార్హో దేవ నియుత్వతా || 4-047-01

  ఇన్ద్రశ్ చ వాయవ్ ఏషాం సోమానామ్ పీతిమ్ అర్హథః |
  యువాం హి యన్తీన్దవో నిమ్నమ్ ఆపో న సధ్ర్యక్ || 4-047-02

  వాయవ్ ఇన్ద్రశ్ చ శుష్మిణా సరథం శవసస్ పతీ |
  నియుత్వన్తా న ఊతయ ఆ యాతం సోమపీతయే || 4-047-03

  యా వాం సన్తి పురుస్పృహో నియుతో దాశుషే నరా |
  అస్మే తా యజ్ఞవాహసేన్ద్రవాయూ ని యచ్ఛతమ్ || 4-047-04