ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్రమ్ పిబా మధూనాం సుతం వాయో దివిష్టిషు |
  త్వం హి పూర్వపా అసి || 4-046-01

  శతేనా నో అభిష్టిభిర్ నియుత్వాఇన్ద్రసారథిః |
  వాయో సుతస్య తృమ్పతమ్ || 4-046-02

  ఆ వాం సహస్రం హరయ ఇన్ద్రవాయూ అభి ప్రయః |
  వహన్తు సోమపీతయే || 4-046-03

  రథం హిరణ్యవన్ధురమ్ ఇన్ద్రవాయూ స్వధ్వరమ్ |
  ఆ హి స్థాథో దివిస్పృశమ్ || 4-046-04

  రథేన పృథుపాజసా దాశ్వాంసమ్ ఉప గచ్ఛతమ్ |
  ఇన్ద్రవాయూ ఇహా గతమ్ || 4-046-05

  ఇన్ద్రవాయూ అయం సుతస్ తం దేవేభిః సజోషసా |
  పిబతం దాశుషో గృహే || 4-046-06

  ఇహ ప్రయాణమ్ అస్తు వామ్ ఇన్ద్రవాయూ విమోచనమ్ |
  ఇహ వాం సోమపీతయే || 4-046-07