ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష స్య భానుర్ ఉద్ ఇయర్తి యుజ్యతే రథః పరిజ్మా దివో అస్య సానవి |
  పృక్షాసో అస్మిన్ మిథునా అధి త్రయో దృతిస్ తురీయో మధునో వి రప్శతే || 4-045-01

  ఉద్ వామ్ పృక్షాసో మధుమన్త ఈరతే రథా అశ్వాస ఉషసో వ్యుష్టిషు |
  అపోర్ణువన్తస్ తమ ఆ పరీవృతం స్వర్ ణ శుక్రం తన్వన్త ఆ రజః || 4-045-02

  మధ్వః పిబతమ్ మధుపేభిర్ ఆసభిర్ ఉత ప్రియమ్ మధునే యుఞ్జాథాం రథమ్ |
  ఆ వర్తనిమ్ మధునా జిన్వథస్ పథో దృతిం వహేథే మధుమన్తమ్ అశ్వినా || 4-045-03

  హంసాసో యే వామ్ మధుమన్తో అస్రిధో హిరణ్యపర్ణా ఉహువ ఉషర్బుధః |
  ఉదప్రుతో మన్దినో మన్దినిస్పృశో మధ్వో న మక్షః సవనాని గచ్ఛథః || 4-045-04

  స్వధ్వరాసో మధుమన్తో అగ్నయ ఉస్రా జరన్తే ప్రతి వస్తోర్ అశ్వినా |
  యన్ నిక్తహస్తస్ తరణిర్ విచక్షణః సోమం సుషావ మధుమన్తమ్ అద్రిభిః || 4-045-05

  ఆకేనిపాసో అహభిర్ దవిధ్వతః స్వర్ ణ శుక్రం తన్వన్త ఆ రజః |
  సూరశ్ చిద్ అశ్వాన్ యుయుజాన ఈయతే విశ్వాఅను స్వధయా చేతథస్ పథః || 4-045-06

  ప్ర వామ్ అవోచమ్ అశ్వినా ధియంధా రథః స్వశ్వో అజరో యో అస్తి |
  యేన సద్యః పరి రజాంసి యాథో హవిష్మన్తం తరణిమ్ భోజమ్ అచ్ఛ || 4-045-07