ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తం వాం రథం వయమ్ అద్యా హువేమ పృథుజ్రయమ్ అశ్వినా సంగతిం గోః |
  యః సూర్యాం వహతి వన్ధురాయుర్ గిర్వాహసమ్ పురుతమం వసూయుమ్ || 4-044-01

  యువం శ్రియమ్ అశ్వినా దేవతా తాం దివో నపాతా వనథః శచీభిః |
  యువోర్ వపుర్ అభి పృక్షః సచన్తే వహన్తి యత్ కకుహాసో రథే వామ్ || 4-044-02

  కో వామ్ అద్యా కరతే రాతహవ్య ఊతయే వా సుతపేయాయ వార్కైః |
  ఋతస్య వా వనుషే పూర్వ్యాయ నమో యేమానో అశ్వినా వవర్తత్ || 4-044-03

  హిరణ్యయేన పురుభూ రథేనేమం యజ్ఞం నాసత్యోప యాతమ్ |
  పిబాథ ఇన్ మధునః సోమ్యస్య దధథో రత్నం విధతే జనాయ || 4-044-04

  ఆ నో యాతం దివో అచ్ఛా పృథివ్యా హిరణ్యయేన సువృతా రథేన |
  మా వామ్ అన్యే ని యమన్ దేవయన్తః సం యద్ దదే నాభిః పూర్వ్యా వామ్ || 4-044-05

  నూ నో రయిమ్ పురువీరమ్ బృహన్తం దస్రా మిమాథామ్ ఉభయేష్వ్ అస్మే |
  నరో యద్ వామ్ అశ్వినా స్తోమమ్ ఆవన్ సధస్తుతిమ్ ఆజమీళ్హాసో అగ్మన్ || 4-044-06

  ఇహేహ యద్ వాం సమనా పపృక్షే సేయమ్ అస్మే సుమతిర్ వాజరత్నా |
  ఉరుష్యతం జరితారం యువం హ శ్రితః కామో నాసత్యా యువద్రిక్ || 4-044-07