ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  క ఉ శ్రవత్ కతమో యజ్ఞియానాం వన్దారు దేవః కతమో జుషాతే |
  కస్యేమాం దేవీమ్ అమృతేషు ప్రేష్ఠాం హృది శ్రేషామ సుష్టుతిం సుహవ్యామ్ || 4-043-01

  కో మృళాతి కతమ ఆగమిష్ఠో దేవానామ్ ఉ కతమః శమ్భవిష్ఠః |
  రథం కమ్ ఆహుర్ ద్రవదశ్వమ్ ఆశుం యం సూర్యస్య దుహితావృణీత || 4-043-02

  మక్షూ హి ష్మా గచ్ఛథ ఈవతో ద్యూన్ ఇన్ద్రో న శక్తిమ్ పరితక్మ్యాయామ్ |
  దివ ఆజాతా దివ్యా సుపర్ణా కయా శచీనామ్ భవథః శచిష్ఠా || 4-043-03

  కా వామ్ భూద్ ఉపమాతిః కయా న ఆశ్వినా గమథో హూయమానా |
  కో వామ్ మహశ్ చిత్ త్యజసో అభీక ఉరుష్యతమ్ మాధ్వీ దస్రా న ఊతీ || 4-043-04

  ఉరు వాం రథః పరి నక్షతి ద్యామ్ ఆ యత్ సముద్రాద్ అభి వర్తతే వామ్ |
  మధ్వా మాధ్వీ మధు వామ్ ప్రుషాయన్ యత్ సీం వామ్ పృక్షో భురజన్త పక్వాః || 4-043-05

  సిన్ధుర్ హ వాం రసయా సిఞ్చద్ అశ్వాన్ ఘృణా వయో ऽరుషాసః పరి గ్మన్ |
  తద్ ఊ షు వామ్ అజిరం చేతి యానం యేన పతీ భవథః సూర్యాయాః || 4-043-06

  ఇహేహ యద్ వాం సమనా పపృక్షే సేయమ్ అస్మే సుమతిర్ వాజరత్నా |
  ఉరుష్యతం జరితారం యువం హ శ్రితః కామో నాసత్యా యువద్రిక్ || 4-043-07