ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మమ ద్వితా రాష్ట్రం క్షత్రియస్య విశ్వాయోర్ విశ్వే అమృతా యథా నః |
  క్రతుం సచన్తే వరుణస్య దేవా రాజామి కృష్టేర్ ఉపమస్య వవ్రేః || 4-042-01

  అహం రాజా వరుణో మహ్యం తాన్య్ అసుర్యాణి ప్రథమా ధారయన్త |
  క్రతుం సచన్తే వరుణస్య దేవా రాజామి కృష్టేర్ ఉపమస్య వవ్రేః || 4-042-02

  అహమ్ ఇన్ద్రో వరుణస్ తే మహిత్వోర్వీ గభీరే రజసీ సుమేకే |
  త్వష్టేవ విశ్వా భువనాని విద్వాన్ సమ్ ఐరయం రోదసీ ధారయం చ || 4-042-03

  అహమ్ అపో అపిన్వమ్ ఉక్షమాణా ధారయం దివం సదన ఋతస్య |
  ఋతేన పుత్రో అదితేర్ ఋతావోత త్రిధాతు ప్రథయద్ వి భూమ || 4-042-04

  మాం నరః స్వశ్వా వాజయన్తో మాం వృతాః సమరణే హవన్తే |
  కృణోమ్య్ ఆజిమ్ మఘవాహమ్ ఇన్ద్ర ఇయర్మి రేణుమ్ అభిభూత్యోజాః || 4-042-05

  అహం తా విశ్వా చకరం నకిర్ మా దైవ్యం సహో వరతే అప్రతీతమ్ |
  యన్ మా సోమాసో మమదన్ యద్ ఉక్థోభే భయేతే రజసీ అపారే || 4-042-06

  విదుష్ తే విశ్వా భువనాని తస్య తా ప్ర బ్రవీషి వరుణాయ వేధః |
  త్వం వృత్రాణి శృణ్విషే జఘన్వాన్ త్వం వృతాఅరిణా ఇన్ద్ర సిన్ధూన్ || 4-042-07

  అస్మాకమ్ అత్ర పితరస్ త ఆసన్ సప్త ఋషయో దౌర్గహే బధ్యమానే |
  త ఆయజన్త త్రసదస్యుమ్ అస్యా ఇన్ద్రం న వృత్రతురమ్ అర్ధదేవమ్ || 4-042-08

  పురుకుత్సానీ హి వామ్ అదాశద్ ధవ్యేభిర్ ఇన్ద్రావరుణా నమోభిః |
  అథా రాజానం త్రసదస్యుమ్ అస్యా వృత్రహణం దదథుర్ అర్ధదేవమ్ || 4-042-09

  రాయా వయం ససవాంసో మదేమ హవ్యేన దేవా యవసేన గావః |
  తాం ధేనుమ్ ఇన్ద్రావరుణా యువం నో విశ్వాహా ధత్తమ్ అనపస్ఫురన్తీమ్ || 4-042-10